ABTONUNGSPARTIKELN ในภาษาเยอรมัน และเจตนารมณ์ในการสื่อสาร | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ABTONUNGSPARTIKELN ในภาษาเยอรมัน และเจตนารมณ์ในการสื่อสาร
only ebook
ABTONUNGSPARTIKELN ในภาษาเยอรมัน และเจตนารมณ์ในการสื่อสาร

ABTONUNGSPARTIKELN ในภาษาเยอรมัน และเจตนารมณ์ในการสื่อสาร

Author : วรรณา แสงอร่ามเรือง

E-book

฿ 279.00

340.00

Discount 17 %

TAGS :

Book info

Barcode : 3000000008472

Book category : ภาษาตะวันตก

Product details : ABTONUNGSPARTIKELN ในภาษาเยอรมัน และเจตนารมณ์ในการสื่อสาร
ภาษาเยอรมันเมื่อเทียบกับภาษาไทยแล้ว จัดได้ว่าเป็นภาษาที่มีลักษณะพิเศษเพราะภาษาเยอรมันมีไวยากรณ์โดยตรงที่ใช้แสดงเจตนารมณ์หรือที่ทีที่แท้จริงของผู้พูดในคำกล่าวของตน ไวยากรณ์ที่ว่านี้คือ AbtÖungspartikeln ซึ่งมีเป็นจำนวนมากในภาษาเยอรมัน แต่ในภาษาอื่น ๆ เช่น ในภาษาไทยอาจไม่เด่นชัดนัก ดังนั้น การรู้จักหน้าที่และการใช้ AbtÖungspartikeln เหล่านี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อคนไทยที่เรียนภาษาเยอรมันหรือต้องการใช้ภาษาเยอรมันเพื่อการติดต่อสื่อสารกับชาวเยอรมัน ตำราเล่มนี้ต้องการชี้ให้เห็นความสำคัญของ AbtÖungspartikeln ในภาษาเยอรมันในฐานะเป็นคำบ่งชี้เจตนารมณ์ในการสื่อสาร (Illokutionsindikator) ซึ่งเป็นไวยากรณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งในการเรียนให้เข้าใจภาษาเยอรมันอย่างถ่องแท้และสามารถนำไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม ผู้เขียนจัดทำขึ้นพร้อมกับแบบฝึกหัดและคำเฉลยท้ายบท จึงเหมาะอย่างยิ่สำหรับชาวไทยไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักแปลหรือล่ามเยอรมันเป็นไทย และไทยเป็นเยอรมัน หรือผู้ที่สนใจภาษาเยอรมันทั่วไปในการศึกษาค้นคว้าภาษาเยอรมันให้รู้ลึกซึ้งด้วยตนเองเพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารภาษาเยอรมันในสัมฤทธิผลตามเจตนารมณ์ของตน

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0