การตลาดบริการ :แนวคิดและกลยุทธ์ (SERVICE MARKETING: CONCEPTS AND STRATEGIES)
only ebook
การตลาดบริการ :แนวคิดและกลยุทธ์ (SERVICE MARKETING: CONCEPTS AND STRATEGIES)

การตลาดบริการ :แนวคิดและกลยุทธ์ (SERVICE MARKETING: CONCEPTS AND STRATEGIES)

Author : ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา

E-book

฿ 199.00

250.00

Discount 20 %

TAGS :

Book info

Barcode : 3000000008115

Book category : การตลาด

Product details : การตลาดบริการ :แนวคิดและกลยุทธ์ (SERVICE MARKETING: CONCEPTS AND STRATEGIES)
หนังสือการตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์ นี้เขียนขึ้นโดยมี “ผู้อ่านเป็นศูนย์กลาง” จึงใช้รูปแบบการเขียนที่ช่วยให้สามารถทำความเข้าใจในเนื้อหาของหนังสือได้ง่าย หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนสำหรับนิสิตนักศึกษาที่เรียนวิชาการตลาดบริการในระดับปริญญาตรีและโท ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ หรือคณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการหรืองานบริการ ต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้มีความรู้ความเข้าใจที่ดีขึ้นในเรื่องการบริการอย่างมีคุณภาพ และสามารถทำให้พนักงานมี “จิตสำนึกในการให้บริการ” (Service Mind) และให้บริการที่ลูกค้าประทับใจ

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0