News

 อบรมหลักสูตรการใช้คำพูดเชิงบวกพัฒนาการเรียนการสอน

Jul 26, 2021

อบรมหลักสูตรการใช้คำพูดเชิงบวกพัฒนาการเรียนการสอน

      ขอเชิญครูปฐมวัยเข้าร่วมโครงการ อบรมครูผ่าน ZOOM     ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 ทำให้บุคลากรทางการศึกษา  ต้องปรับเปลี่ยนการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพของผู้เรียน      ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จึงจัดโครงการอบรมครู ผ่าน ZOOM  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)  ในหัวข้อ  หลักสูตร การใช้คำพูดเชิงบวก และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กปฐมวัยวิทยากรโดย อาจารย์นิสิตา  ปีติเจริญธรรม - ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต เด็กปฐมวัย- อาจารย์พิเศษ วิทยากรคอร์สออนไลน์ "ชุดความรู้จิตวิทยาสำหรับครูอนุบาลมืออาชีพ" ประกอบด้วย 3 หลักสูตร คือหลักสูตรที่ 1.เข้าใจพัฒนาการของเด็กวัยอนุบาลหลักสูตรที่ 2.การใช้คำพูดเชิงบวกกับเด็กวัยอนุบาลหลักสูตรที่ 3.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยอนุบาลอย่างสร้างสรรค์(โดยไม่ทำร้ายจิตใจเด็ก)ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น.  (Zoom Meeting)ผู้สนใจสามารถแจ้ง ชื่อ-สกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์ เข้ารับการอบรมได้ที่ ( ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ )e-mail : distributor@cubook.chula.ac.thสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08-2344-9432
พัฒนาสมรรถนะสู่ครูมืออาชีพ ในยุคสังคม New Normal

Jul 25, 2021

พัฒนาสมรรถนะสู่ครูมืออาชีพ ในยุคสังคม New Normal

อบรมพัฒนาสมรรถนะของความเป็นครูมืออาชีพ ในยุคสังคมเปลี่ยนแปลง      ศูนย์หนังสือจุฬาฯ จัดโครงการอบรมครู อาจารย์เพื่อเสริมความรู้ในการปรับเปลี่ยนการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด–19  อบรมผ่านโปรแกรม Zoom โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในหัวข้อเรื่อง    “พัฒนาสมรรถนะของความเป็นครูมืออาชีพ ในยุคสังคมเปลี่ยนแปลง”      สำหรับ ครู อาจารย์ ระดับมัยธมศึกษา (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) และระดับอุดมศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. (Zoom Meeting)      วิทยากรโดย รศ.ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์ อดีตอาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์เป็นผู้เขียนหนังสือ  ด้านการศึกษามากกว่า 30 เล่ม      ผู้สนใจสามารถแจ้ง ชื่อ-สกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์ เข้ารับการอบรมได้ที่e-mail : distributor@cubook.chula.ac.thสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08-2344-9432
ขอแจ้งขยายเวลาปิดให้บริการชั่วคราวบางสาขาที่อยู่ในพื่นที่กรุงเทพมหานคร

Jul 20, 2021

ขอแจ้งขยายเวลาปิดให้บริการชั่วคราวบางสาขาที่อยู่ในพื่นที่กรุงเทพมหานคร

มั่นใจในมาตรการ...มอบส่วนผู้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ2เข็ม

Jul 14, 2021

มั่นใจในมาตรการ...มอบส่วนผู้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ2เข็ม

 มั่นใจในมาตรการ...อุ่นใจเมื่อใช้บริการ...ศูนย์หนังสือจุฬาฯ พร้อมให้บริการด้วยพนักงานที่ได้รับวัคซีน 2 เข็ม เรียบร้อยแล้วพบโปรโมชั่น สุดปัง !สำหรับนักอ่าน ที่แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน โควิด-19และมียอดซื้อ 1,000 บาท ขึ้นไปรับส่วนลดทันที 10%ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2564 *ตรวจสอบเงื่อนไขโปรโมชั่น ณ จุดชำระเงิน
 อบรมหลักสูตรการใช้คำพูดเชิงบวกพัฒนาการเรียนการสอน

Jul 26, 2021

อบรมหลักสูตรการใช้คำพูดเชิงบวกพัฒนาการเรียนการสอน

      ขอเชิญครูปฐมวัยเข้าร่วมโครงการ อบรมครูผ่าน ZOOM     ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 ทำให้บุคลากรทางการศึกษา  ต้องปรับเปลี่ยนการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพของผู้เรียน      ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จึงจัดโครงการอบรมครู ผ่าน ZOOM  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)  ในหัวข้อ  หลักสูตร การใช้คำพูดเชิงบวก และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กปฐมวัยวิทยากรโดย อาจารย์นิสิตา  ปีติเจริญธรรม - ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต เด็กปฐมวัย- อาจารย์พิเศษ วิทยากรคอร์สออนไลน์ "ชุดความรู้จิตวิทยาสำหรับครูอนุบาลมืออาชีพ" ประกอบด้วย 3 หลักสูตร คือหลักสูตรที่ 1.เข้าใจพัฒนาการของเด็กวัยอนุบาลหลักสูตรที่ 2.การใช้คำพูดเชิงบวกกับเด็กวัยอนุบาลหลักสูตรที่ 3.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยอนุบาลอย่างสร้างสรรค์(โดยไม่ทำร้ายจิตใจเด็ก)ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น.  (Zoom Meeting)ผู้สนใจสามารถแจ้ง ชื่อ-สกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์ เข้ารับการอบรมได้ที่ ( ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ )e-mail : distributor@cubook.chula.ac.thสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08-2344-9432
พัฒนาสมรรถนะสู่ครูมืออาชีพ ในยุคสังคม New Normal

Jul 25, 2021

พัฒนาสมรรถนะสู่ครูมืออาชีพ ในยุคสังคม New Normal

อบรมพัฒนาสมรรถนะของความเป็นครูมืออาชีพ ในยุคสังคมเปลี่ยนแปลง      ศูนย์หนังสือจุฬาฯ จัดโครงการอบรมครู อาจารย์เพื่อเสริมความรู้ในการปรับเปลี่ยนการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด–19  อบรมผ่านโปรแกรม Zoom โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในหัวข้อเรื่อง    “พัฒนาสมรรถนะของความเป็นครูมืออาชีพ ในยุคสังคมเปลี่ยนแปลง”      สำหรับ ครู อาจารย์ ระดับมัยธมศึกษา (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) และระดับอุดมศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. (Zoom Meeting)      วิทยากรโดย รศ.ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์ อดีตอาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์เป็นผู้เขียนหนังสือ  ด้านการศึกษามากกว่า 30 เล่ม      ผู้สนใจสามารถแจ้ง ชื่อ-สกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์ เข้ารับการอบรมได้ที่e-mail : distributor@cubook.chula.ac.thสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08-2344-9432
ขอแจ้งขยายเวลาปิดให้บริการชั่วคราวบางสาขาที่อยู่ในพื่นที่กรุงเทพมหานคร

Jul 20, 2021

ขอแจ้งขยายเวลาปิดให้บริการชั่วคราวบางสาขาที่อยู่ในพื่นที่กรุงเทพมหานคร

มั่นใจในมาตรการ...มอบส่วนผู้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ2เข็ม

Jul 14, 2021

มั่นใจในมาตรการ...มอบส่วนผู้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ2เข็ม

 มั่นใจในมาตรการ...อุ่นใจเมื่อใช้บริการ...ศูนย์หนังสือจุฬาฯ พร้อมให้บริการด้วยพนักงานที่ได้รับวัคซีน 2 เข็ม เรียบร้อยแล้วพบโปรโมชั่น สุดปัง !สำหรับนักอ่าน ที่แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน โควิด-19และมียอดซื้อ 1,000 บาท ขึ้นไปรับส่วนลดทันที 10%ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2564 *ตรวจสอบเงื่อนไขโปรโมชั่น ณ จุดชำระเงิน

Activity

ภาพงานกิจกรรม เสวนาเรื่อง จะอยู่อย่างไรในยุคโควิดให้มีความสุขด้วยแรงบันดาลใจจากคติพจน์แห่งปัญญา “ธิรุกกุรัล”

Oct 08, 2020

ภาพงานกิจกรรม เสวนาเรื่อง จะอยู่อย่างไรในยุคโควิดให้มีความสุขด้วยแรงบันดาลใจจากคติพจน์แห่งปัญญา “ธิรุกกุรัล”

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ร่วมกับ สมาคมทมิฬแห่งประเทศไทยจัดเสวนาเรื่อง จะอยู่อย่างไรในยุคโควิดให้มีความสุขด้วยแรงบันดาลใจจากคติพจน์แห่งปัญญาธิรุกกุรัล : สร้อยมุกแห่งแรงบันดาลใจ (Thirukkural:Pearls of Inspiration)วิทยากรโดย :*ดร.สุวิทย์  วิบูลย์เศรษฐ์ : ผู้แปลหนังสือ ธิรุกกุรัล   นักแปลดีเด่นรางวัลสุรินทราชา ประจำปี  2563*คุณพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ : นักเขียน นักค้นคว้าประวัติศาสตร์*คุณศรราม T.S.SUNDARAM:Chief Executive  บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี จำกัด*คุณวารินทร์  สัจเดว :  ผู้จัดรายการ 101 Morning Call(ดำเนินรายการ)  เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา  ณ เวทีกลาง ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี  ทั้งนี้ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25  ศูนย์หนังสือจุฬาฯ บูธ M01ชม Facebook Live: Chulabook (ย้อนหลัง)      ชมภาพกิจกรรรม (ทั้งหมด)
กิจกรรมงานเปิดตัว chulabookcourse.com : แหล่งเรียนรู้คอร์สออนไลน์คุณภาพ  ครบถ้วนหลากหลายสาระการเรียนรู้

Sep 11, 2020

กิจกรรมงานเปิดตัว chulabookcourse.com : แหล่งเรียนรู้คอร์สออนไลน์คุณภาพ ครบถ้วนหลากหลายสาระการเรียนรู้

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เปิดตัว chulabookcourse.com แหล่งเรียนรู้คอร์สออนไลน์คุณภาพ  ครบถ้วนหลากหลายสาระการเรียนรู้  ตอบสนองความต้องการของคนทุกเพศทุกวัยในยุคดิจิทัล ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 11.30-12.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น G อาคารจามจุรีสแควร์  (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่าน)  ในงานจัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12 : มหัศจรรย์วันหนังสือ  ร่วมพูดคุยโดย คุณเกรียงศํกดิ์ หรรษาเวก  รองกรรมการผู้จัดการศูนย์หนังสือจุฬาฯดร.ขจรศักดิ์   สังข์เจริญ ผู้ก่อตั้งสถาบัน iTrainingคุณอัญญาพร ธรรมติกานนท์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อเกต คอมมิวนิเคชั่นคุณปัญญธร วรดี  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทคลาสออนไลน์(ประเทศไทย) จำกัดดำเนินรายการโดย  คุณมนต์ชัย  วงษ์กิตติไกรวัล  ผู้ประกาศข่าว TNNLive Facebook  : Chulabook
กิจกรรมเสวนา “เที่ยวชวากับผ้าบาติก” โดยพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Sep 10, 2020

กิจกรรมเสวนา “เที่ยวชวากับผ้าบาติก” โดยพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถจัดกิจกรรมเสวนา “เที่ยวชวากับผ้าบาติก” เรียนรู้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ผ่านผ้าบาติกทรงสะสมสนุกกับกิจกรรมเพ้นท์ผ้าบาติกผืนสวยด้วยตัวเองเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถจัดกิจกรรมเสวนา “เที่ยวชวากับผ้าบาติก” โดยมี คุณศาสตรัตน์ มัดดิน และคุณพรรณฑิรา สุวรรณสถิตย์ ร่วมเป็นวิทยากร ในงานจัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ เรียนรู้เรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเกาะชวา ทั้ง ๓ ครั้ง ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ผ่านผ้าบาติกทรงสะสม และมรดกจากชวาในสยามประเทศ  จากหนังสือ ๒ เล่มคือ ๑.  “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา” ซึ่งได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ๒ ประเภทคือ รางวัลดีเด่น หนังสือสารคดี และรางวัลดีเด่น หนังสือสวยงามประเภททั่วไปหนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าบาติกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ กว่า ๓๐๐ ผืนพร้อมภาพประกอบที่สวยงาม ถือเป็นอีกหนึ่งชุดผ้าบาติกชวาที่มีคุณค่าหาชมได้ยาก ๒.  หนังสือนิทาน “ผ้าบาติก มรดกแห่งการเสด็จเยือนชวา”(นิทาน ๒ ภาษา : ไทย- อังกฤษ)  ได้รับรางวัลหนังสือแนะนำ ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชนจากโครงการประกวดหนังสือดีเด่นและรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ ๑๖ ปี ๒๕๖๒ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางเพจเฟสบุ๊คของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯwww.facebook.com/qsmtthailandข้อมูลและภาพ : วรรณกรรมรีวิว โดย อาคุงกล่องภาพบรรยากาศกิจกรรมเสวนา “เที่ยวชวากับผ้าบาติก”
ประกาสรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม Nanmeebooks X Chulabook ร่วมฉลองครบรอบ 23 ปี ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาสยาม รูปโฉมใหม่กับกิจกรรม"ช็อป...ชิง...โชค" ลุ้นรับของรางวัลมากมาย!

Aug 03, 2020

ประกาสรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม Nanmeebooks X Chulabook ร่วมฉลองครบรอบ 23 ปี ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาสยาม รูปโฉมใหม่กับกิจกรรม"ช็อป...ชิง...โชค" ลุ้นรับของรางวัลมากมาย!

ประกาสรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม ร่วมฉลองครบรอบ 23 ปี ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาสยาม รูปโฉมใหม่กับกิจกรรม"ช็อป...ชิง...โชค" ลุ้นรับของรางวัลมากมาย!ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ผ่านทางเพจ Chulabook*ผู้ที่มีรายชื่อสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาสยาม ชั้น 14 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์. 02-218-9887

Procurement

Jul 06, 2021

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเย็บเครื่องแบบพนักงานประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเย็บเครื่องแบบพนักงานประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Jul 01, 2021

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้วงจีสื่อสารความเร็วสูง ชนิด MPLS IP-VPN ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับสาขาต่างจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้วงจีสื่อสารความเร็วสูง ชนิด MPLS IP-VPN ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับสาขาต่างจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Dec 17, 2020

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกซ์ (e-bidding)

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกซ์ (e-bidding)

Oct 20, 2020

ประกาศศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์