การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

Author : จันทนา สาขากร และคณะ

Softcover

฿ 315.00

350.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786163618696

ISBN : 9786163618696

Year of print : 1 / 2557

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 524 Pages

Book category : การบัญชี

Product details : การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นตำราประกอบการศึกษาวิชาการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน และใช้เป็นแหล่งค้นคว้าสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเเละสนใจ ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย


หมวดที่ 1 การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

- บทที่ 1 การกำกับดูแลกิจการ

- บทที่ 2 การบริหารความเสี่ยง

- บทที่ 3 กระบวนการตรวจสอบภายใน


หมวดที่ 2 หลักการตรวจสอบภายใน

- บทที่ 4 การตรวจสอบภายใน

- บทที่ 5 แม่บทการปฏิบัติงานของวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

- บทที่ 6 การจัดองค์การและการบริหารงานตรวจสอบภายใน

- บทที่ 7 บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน


หมวดที่ 3 กระบวนการตรวจสอบภายใน

- บทที่ 8 การบวนการตรวจสอบ

- บทที่ 9 การวางแผนการตรวจสอบภายใน

- บทที่ 10 หลักฐานและเทคนิคการตรวจสอบภายใน

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0