ทฤษฎีและหลักการแปล (THEORIES OF TRANSLATION) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ทฤษฎีและหลักการแปล (THEORIES OF TRANSLATION)
only ebook
ทฤษฎีและหลักการแปล (THEORIES OF TRANSLATION)

ทฤษฎีและหลักการแปล (THEORIES OF TRANSLATION)

Author : วรรณา แสงอร่ามเรือง

E-book

฿ 279.00

360.00

Discount 22 %

TAGS :

Book info

Barcode : 3000000008074

Book category : ภาษาศาสตร์

Product details : ทฤษฎีและหลักการแปล (THEORIES OF TRANSLATION)
หลักการแปลในยุคปัจจุบันนี้ ถ้าผู้แปลมีความรู้ภาษาตา่งประเทศหรือภาษาศาสตร์เพียงอย่าง เดียวอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้ตนเป็นนักแปลที่ดีได้ เพราะการแปลนั้นเป็นมากกว่าภาษาศาสตร์หรือภาษา เท่านั้น นักแปลที่ดีในปัจจุบันนั้น นอกจากจะต้องมีความรู้ดีในภาษาต่างประเทศแล้ว ยังต้องมีความรู้ดีในภาษา แม่ของตนเองเป็นอันดับแรก ซึ่งจากประสบการณ์การสอนแปลให้แก่นิสิตที่ผ่านมาพบว่า ผู้เรียนมักจะขาด ความรู้ความสามารถในภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาแม่ของตน ท าให้เกิดปัญหาการถ่ายความจากภาษาต่างประเทศ เป็นภาษาไทย ยิ่งไปกว่านั้น นักแปลที่ดียังจะต้องมีความรู้รอบตัวเป็นอย่างดีโดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม สังคม และประเพณีของภาษาต้นทางที่ตนแปล รวมทั้งต้องมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของตนเองเป็นอย่างดีอีก ด้วย เพื่อที่จะสามารถมองเห็นจุดเหมือนและจุดต่างที่เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละภาษาและวัฒนธรรมและถ่ายทอด สารในตัวบทต้นทางให้ผู้อ่านในภาษาปลายทางได้เข้าใจและเข้าถึงสารที่ผู้แต่งตัวบทต้นทางต้องการสื่อ จึงจะเป็น การผลิตงานแปลที่มีคุณภาพตรงตามหน้าที่ของงานแปลตามที่นักแปลที่ดีพึงกระทำ ทั้งนี้ การแปลทุกขั้นตอน ต้องอาศัยการตัดสินใจของผู้แปลเป็นอย่างมาก

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0