หน้าร้าน
 

โปรโมชั่น สื่อและหนังสือเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทย ลดทันที 50%!!!

วันที่ 10/7/2017
Share on Google+

โปรโมชั่น สื่อและหนังสือเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทย

ลดทันที 50%

โปรโมชั่น ตั้งแต่  1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560

 

 
   โปรโมชั่น สื่อและหนังสือเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทย ลดทันที 50%!!!
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำนครนายก อันเนื่อ งมาจากพระราชดดำริ จังหวัดเพชรบุรี (1 VCD)
ผู้แต่ง : เจเนซิส มีเดียคอม
Barcode : 8854123670341
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 280บาท

โครงการชลประทานมูโนะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส (1 VCD)
ผู้แต่ง : เจเนซิส มีเดียคอม
Barcode : 8854123670358
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 280บาท

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า จังหวัดสกลนคร (1 VCD)
ผู้แต่ง : เจเนซิส มีเดียคอม
Barcode : 8854123670365
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 280บาท

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดสกลนคร (1 VCD)
ผู้แต่ง : เจเนซิส มีเดียคอม
Barcode : 8854123670389
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 280บาท

โครงการขุดลอกหนองเบ็น จังหวัดขอนแก่น (1 VCD)
ผู้แต่ง : เจเนซิส มีเดียคอม
Barcode : 8854123670396
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 280บาท

โครงการเขื่อนน้ำเชิน จังหวัดขอนแก่น (1 VCD)
ผู้แต่ง : เจเนซิส มีเดียคอม
Barcode : 8854123670402
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 280บาท

โครงการลุ่มน้ำลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (1 VC D)
ผู้แต่ง : เจเนซิส มีเดียคอม
Barcode : 8854123670419
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 280บาท

โครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตอนที่ 1 จังหวัด เชียงใหม่ (1 VCD)
ผู้แต่ง : เจเนซิส มีเดียคอม
Barcode : 8854123670426
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 280บาท

โครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตอนที่ 2 จังหวัด เชียงใหม่ (1 VCD)
ผู้แต่ง : เจเนซิส มีเดียคอม
Barcode : 8854123670433
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 280บาท

โครงการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตอนที่ 1 จังหวัดเ ชียงใหม่ (1 VCD)
ผู้แต่ง : เจเนซิส มีเดียคอม
Barcode : 8854123670440
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 280บาท

โครงการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตอนที่ 2 จังหวัดเ ชียงใหม่ (1 VCD)
ผู้แต่ง : เจเนซิส มีเดียคอม
Barcode : 8854123670457
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 280บาท

โครงการศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียง ใหม่ (1 VCD)
ผู้แต่ง : เจเนซิส มีเดียคอม
Barcode : 8854123670464
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 280บาท

โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ตอนที่ 1 จังหวัด แม่ฮ่องสอน (1 VCD)
ผู้แต่ง : เจเนซิส มีเดียคอม
Barcode : 8854123670471
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 280บาท

โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ตอนที่ 2 จังหวัด แม่ฮ่องสอน (1 VCD)
ผู้แต่ง : เจเนซิส มีเดียคอม
Barcode : 8854123670488
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 280บาท

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระร าชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (1 VCD)
ผู้แต่ง : เจเนซิส มีเดียคอม
Barcode : 8854123670501
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 280บาท

โครงการพัฒนาเขื่อนท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระรา ชดำริ จังหวัดนครนายก (1 VCD)
ผู้แต่ง : เจเนซิส มีเดียคอม
Barcode : 8854123670525
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 280บาท

ฝนหลวง ฉ่ำเย็นหัวใจไทยทั่วล้า (1 CD-ROM) (E-B BOOK)
ผู้แต่ง : เจเนซิส มีเดียคอม
Barcode : 8854123673090
ราคา : 400 บาท
ราคาพิเศษ : 320บาท

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน (1 VCD)
ผู้แต่ง : เจเนซิส มีเดียคอม
Barcode : 8854123674585
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 280บาท

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร (1 VCD)
ผู้แต่ง : เจเนซิส มีเดียคอม
Barcode : 8854123674592
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 280บาท

โครงการเขื่อนลำปลายมาศ จังหวัดนครราชสีมา (1 V CD)
ผู้แต่ง : เจเนซิส มีเดียคอม
Barcode : 8854123674608
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 280บาท

โครงการลุ่มน้ำลำนางรอง ตอนที่ 2 จังหวัดบุรีรั มย์ (1 VCD)
ผู้แต่ง : เจเนซิส มีเดียคอม
Barcode : 8854123674615
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 280บาท

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ไพร จ.ลำปาง (1 VCD)
ผู้แต่ง : เจเนซิส มีเดียคอม
Barcode : 8854123674646
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 280บาท

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ทาน จ.ลำปาง (1 VCD)
ผู้แต่ง : เจเนซิส มีเดียคอม
Barcode : 8854123674653
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 280บาท

โครงการอ่างเก็บน้ำนั่งรัตนัย 1 จ.เพชรบูรณ์ (1 VCD)
ผู้แต่ง : เจเนซิส มีเดียคอม
Barcode : 8854123674677
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 280บาท

ชุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานพัฒนาแหล่ง น้ำ (1 CD-ROM) (E-BOOK)
ผู้แต่ง : เจเนซิส มีเดียคอม
Barcode : 8854123901049
ราคา : 400 บาท
ราคาพิเศษ : 320บาท

ชุดเจ้านายในราชวงศ์จักรี (1 CD-ROM) (E-BOOK)
ผู้แต่ง : เจเนซิส มีเดียคอม
Barcode : 8854123901056
ราคา : 400 บาท
ราคาพิเศษ : 320บาท

ชุดโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว (1 CD-ROM ) (E-BOOK)
ผู้แต่ง : เจเนซิส มีเดียคอม
Barcode : 8854123901087
ราคา : 400 บาท
ราคาพิเศษ : 320บาท

ชุดเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล (1 CD-ROM) (E-BOOK)
ผู้แต่ง : เจเนซิส มีเดียคอม
Barcode : 8854123901094
ราคา : 400 บาท
ราคาพิเศษ : 320บาท

ชุดเขื่อนแม่กวงอุดมธารา (1 CD-ROM) (E-BOOK)
ผู้แต่ง : เจเนซิส มีเดียคอม
Barcode : 8854123901100
ราคา : 400 บาท
ราคาพิเศษ : 320บาท

ชุดศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ (1 CD-ROM) (E-BOOK)
ผู้แต่ง : เจเนซิส มีเดียคอม
Barcode : 8854123901117
ราคา : 400 บาท
ราคาพิเศษ : 320บาท

ชุดพระมหากษัตริย์กับรัฐธรรมนูญ (1 CD-ROM) (E- BOOK)
ผู้แต่ง : เจเนซิส มีเดียคอม
Barcode : 8854123901131
ราคา : 400 บาท
ราคาพิเศษ : 320บาท

ชุดร.๕ กับกรุงสยาม (1 CD-ROM) (E-BOOK)
ผู้แต่ง : เจเนซิส มีเดียคอม
Barcode : 8854123901155
ราคา : 400 บาท
ราคาพิเศษ : 320บาท

ชุดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับก ารวางรากฐานประชาธิปไตย (1 CD-ROM) (E-BOOK)
ผู้แต่ง : เจเนซิส มีเดียคอม
Barcode : 8854123901193
ราคา : 400 บาท
ราคาพิเศษ : 320บาท

ชุดเรือพระราชพิธี (1 CD-ROM) (E-BOOK)
ผู้แต่ง : เจเนซิส มีเดียคอม
Barcode : 8854123901230
ราคา : 400 บาท
ราคาพิเศษ : 320บาท

ภูมิพลังแห่งแผ่นดิน พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบั ติครบ 60 ปี (ปกแข็ง)
ผู้แต่ง : เจเนซิส มีเดียคอม
Barcode : 9789749448458
ราคา : 600 บาท
ราคาพิเศษ : 480บาทหน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th