หน้าร้าน
 

เทสสระบบ

วันที่ 1/1/1900
Share on Google+
 
   เทสสระบบ
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
ผู้แต่ง : วรัญญา ภัทรสุข
Barcode : 9786115510139
ราคา : 260 บาท
ราคาพิเศษ : 234บาท

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 31 โลกตรีโกณมิติ (เสร ริมความรู้มุ่งสู่โอลิมปิกคณิตศาสตร์)
ผู้แต่ง : ดำรงค์ ทิพย์โยธา
Barcode : 9789740319115
ราคา : 295 บาท
ราคาพิเศษ : 266บาท

คณิตศาสตร์ ชั้น ม.1
ผู้แต่ง : สมนึก ภัททิยธนี และคณะ
Barcode : 9789740320722
ราคา : 210 บาท
ราคาพิเศษ : 189บาท

มาลัยศรัทธา พลวัตของการสวดพระมาลัยจากต่างสนาม มวิจัย
ผู้แต่ง : ปรมินท์ จารุวร
Barcode : 9789740331582
ราคา : 290 บาท
ราคาพิเศษ : 261บาท

เคมี (มัธยมศึกษาตอนต้น) โครงการตำราวิทยาศาสตร ร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : พินิติ รตะนานุกูล
Barcode : 9789740572039
ราคา : 129 บาท
ราคาพิเศษ : 116บาท

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถม ป.3-ป.6 (สอบ บแข่งขันรอบที่ 1) พ.ศ.2549
ผู้แต่ง : ชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
Barcode : 9789741013760
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 50บาท

หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา (MEASUREMENT E VALUATION)
ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ
Barcode : 9789741320530
ราคา : 210 บาท
ราคาพิเศษ : 189บาท

สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับอุดมศึกษา พัฒนาการในรอ บ 200 ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325-2525
ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์
Barcode : 9789741324446
ราคา : 80 บาท
ราคาพิเศษ : 72บาท

6 ปีทองสุดท้ายของโอกาสการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ผ ผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ผู้แต่ง : เกื้อ วงศ์บุญสิน :บรรณาธิการ
Barcode : 9789741328895
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180บาท

เทคนิคงานไม้
ผู้แต่ง : ประณต กุลประสูตร
Barcode : 9789741329373
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225บาท

นโยบายสาธารณะ (ราคาปก 115.-)
ผู้แต่ง : ศุภชัย ยาวะประภาษ
Barcode : 9789741330959
ราคา : 69 บาท
ราคาพิเศษ : 62บาท

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู้แต่ง : สุภางค์ จันทวานิช
Barcode : 9789741332564
ราคา : 160 บาท
ราคาพิเศษ : 144บาท

14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ
ผู้แต่ง : ทิศนา แขมมณี
Barcode : 9789741332663
ราคา : 80 บาท
ราคาพิเศษ : 72บาท

การตลาดระหว่างประเทศ (GLOBAL MARKETING)
ผู้แต่ง : ศศิวิมล สุขบท
Barcode : 9789741333615
ราคา : 190 บาท
ราคาพิเศษ : 171บาท

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 29 โลกอสมการ
ผู้แต่ง : ดำรงค์ ทิพย์โยธา
Barcode : 9789741333691
ราคา : 280 บาท
ราคาพิเศษ : 182บาท

ขยำ...ขยำ ทำภาพสวยสวย
ผู้แต่ง : กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ และคณะ
Barcode : 9789741334025
ราคา : 115 บาท
ราคาพิเศษ : 104บาท

เทนนิสขั้นสูง (ADVANCED TENNIS) (ราคาปก 120.- )
ผู้แต่ง : สุธนะ ติงศภัทิย์
Barcode : 9789741334209
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36บาท

วงกลมแปลงกาย หนังสือชุดจากดวงใจ (นิทานสร้างสร รรค์และงานฝีมือ)
ผู้แต่ง : กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ และคณะ
Barcode : 9789741334599
ราคา : 130 บาท
ราคาพิเศษ : 117บาท

ดนตรีคลาสสิก รวมข้อเขียนภาษาอังกฤษ (CLASSICAL L MUSIC: REVIEWS)
ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ
Barcode : 9789741390922
ราคา : 240 บาท
ราคาพิเศษ : 216บาท

นิทานกล่อง ชุด หนังสือจากดวงใจ (นิทานสร้างสรร ค์และงานฝีมือ)
ผู้แต่ง : กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ และคณะ
Barcode : 9789741394005
ราคา : 115 บาท
ราคาพิเศษ : 104บาท

การออกแบบการสอนแบบย้อนกลับ (BACKWARD DESIGN)
ผู้แต่ง : ฆนัท ธาตุทอง 
Barcode : 9789741684632
ราคา : 195 บาท
ราคาพิเศษ : 176บาท

พระพุทธกิจ 45 พรรษา (ปกอ่อน)
ผู้แต่ง : สุรีย์ มีผลกิจ
Barcode : 9789742585303
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225บาท

เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ ข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ผู้แต่ง : สุชาดา กีระนันทน์
Barcode : 9789743327025
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180บาท

ดนตรีคลาสสิก รวมข้อเขียนภาษาไทย
ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ
Barcode : 9789743768224
ราคา : 240 บาท
ราคาพิเศษ : 216บาท

ชีววิทยา สัตววิทยา 3 โครงการตำราวิทยาศาสตร์แล ละคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : อุษณีย์ ยศยิ่งยวด และคณะ
Barcode : 9789746191616
ราคา : 290 บาท
ราคาพิเศษ : 261บาท

ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว
ผู้แต่ง : ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ
Barcode : 9789746393737
ราคา : 140 บาท
ราคาพิเศษ : 126บาท

ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว เล่ม 2
ผู้แต่ง : อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา / สุพัตรา :เรียบเรียง 
Barcode : 9789747293876
ราคา : 185 บาท
ราคาพิเศษ : 166บาท

ลับสมอง เรียนภาษาจีน 1
ผู้แต่ง : จีนสยาม
Barcode : 9789748485850
ราคา : 95 บาท
ราคาพิเศษ : 86บาท

เหนือโลกธรรม BEYOND WORLDLY CONDITIONS
ผู้แต่ง : ปีเตอร์ สกิลลิ่ง
Barcode : 9789748712758
ราคา : 90 บาท
ราคาพิเศษ : 81บาท

คอมพิวเตอร์ โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสต ตร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : อุมาพร ศิรธรานนท์ และคณะ
Barcode : 9789749223529
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225บาท

เคมี (เคมีคำนวณ อะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี) โค ครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอว
ผู้แต่ง : พินิติ รตะนานุกูล และคณะ
Barcode : 9789749223550
ราคา : 260 บาท
ราคาพิเศษ : 234บาท

ชีววิทยา 3 โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ และคณะ
Barcode : 9789749237267
ราคา : 170 บาท
ราคาพิเศษ : 153บาท

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม โครงการตำราวิทยา าศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : อนงค์นาฏ ศรีวิหค และคณะ
Barcode : 9789749237274
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135บาท

ชีววิทยา สัตววิทยา 1 โครงการตำราวิทยาศาสตร์แล ละคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ และคณะ
Barcode : 9789749265024
ราคา : 270 บาท
ราคาพิเศษ : 243บาท

สถิติคณิตศาสตร์ 1 (MATHEMATICAL STATISTICS 1)
ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง
Barcode : 9789749398517
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225บาท

เคมีทั่วไป เล่ม 1 (รางวัลตามโครงการส่งเสริมกา รแต่งและแปลตำราของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) (ราค
ผู้แต่ง : ประภาณี เกษมศรี ณ อยุธยา และคณะ
Barcode : 9789749940112
ราคา : 30 บาท
ราคาพิเศษ : 27บาท

ดนตรีไทยในวัฒนธรรมไทย
ผู้แต่ง : สุรพล สุวรรณ
Barcode : 9789749941577
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135บาท

หลักเคมีทั่วไป เล่ม 1 (ราคาปก 220.-)
ผู้แต่ง : กฤษณา ชุติมา
Barcode : 9789749993057
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45บาท

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ (ราคาปก 180.-)
ผู้แต่ง : รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ
Barcode : 9789749993194
ราคา : 108 บาท
ราคาพิเศษ : 97บาท

ทักษะการเขียนภาษาไทย
ผู้แต่ง : ดวงใจ ไทยอุบุญ
Barcode : 9789749993392
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135บาท

ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ (ฉบับปรับปรุง)
ผู้แต่ง : พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์
Barcode : 9789749993712
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135บาท

วิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์ (ราคาปก 220.-)
ผู้แต่ง : สุนีย์ มัลลิกะมาลย์
Barcode : 9789749993927
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36บาท

การประเมินโครงการ แนวคิดและแนวปฏิบัติ (ราคาปก ก 150.-)
ผู้แต่ง : เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี 
Barcode : 9789749995341
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36บาท

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย (ฉบับตั้งโต๊ะ) (ENGLISH-T HAI DICTIONARY) (ปกอ่อน) (ราคาปก 290.-)
ผู้แต่ง : สฤษดิคุณ กิติยากร
Barcode : 9789749995860
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 90บาทหน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th