หน้าร้าน
 

เทสสระบบ

วันที่ 1/1/2443
Share on Google+
 
   เทสสระบบ
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
ผู้แต่ง : วรัญญา ภัทรสุข
Barcode : 9786115510139
ราคา : 260 บาท
ราคาพิเศษ : 234บาท

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ โครงการช้างเผือก โรงเรีย นนายเรืออากาศ พ.ศ. 2547-2553
ผู้แต่ง : อธิปไตย ขุนมธุรส
Barcode : 9786167306384
ราคา : 170 บาท
ราคาพิเศษ : 85บาท

การสร้างเครื่องมือวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคม ศาสตร์ :แนวทางสู่การปฏิบัติ
ผู้แต่ง : สุวิมล ติรกานันท์
Barcode : 9789740318811
ราคา : 240 บาท
ราคาพิเศษ : 216บาท

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 31 โลกตรีโกณมิติ (เสร ริมความรู้มุ่งสู่โอลิมปิกคณิตศาสตร์)
ผู้แต่ง : ดำรงค์ ทิพย์โยธา
Barcode : 9789740319115
ราคา : 295 บาท
ราคาพิเศษ : 266บาท

คณิตศาสตร์ ชั้น ม.1
ผู้แต่ง : สมนึก ภัททิยธนี และคณะ
Barcode : 9789740320722
ราคา : 210 บาท
ราคาพิเศษ : 189บาท

มาลัยศรัทธา พลวัตของการสวดพระมาลัยจากต่างสนาม มวิจัย
ผู้แต่ง : ปรมินท์ จารุวร
Barcode : 9789740331582
ราคา : 290 บาท
ราคาพิเศษ : 261บาท

เคมี (มัธยมศึกษาตอนต้น) โครงการตำราวิทยาศาสตร ร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : พินิติ รตะนานุกูล
Barcode : 9789740572039
ราคา : 129 บาท
ราคาพิเศษ : 116บาท

ดนตรีคลาสสิก ภาคทฤษฎี
ผู้แต่ง : ณัชชา โสคติยานุรักษ์
Barcode : 9789740627173
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180บาท

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถม ป.3-ป.6 (สอบ บแข่งขันรอบที่ 1) พ.ศ.2549
ผู้แต่ง : ชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
Barcode : 9789741013760
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 50บาท

หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา (MEASUREMENT E VALUATION)
ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ
Barcode : 9789741320530
ราคา : 210 บาท
ราคาพิเศษ : 189บาท

สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับอุดมศึกษา พัฒนาการในรอ บ 200 ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325-2525
ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์
Barcode : 9789741324446
ราคา : 80 บาท
ราคาพิเศษ : 72บาท

ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรม ชุดสรรค์สาระ 1
ผู้แต่ง : อรศิริ ปาณินท์ และคณะ
Barcode : 9789741326068
ราคา : 130 บาท
ราคาพิเศษ : 117บาท

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชุดสรรค์สาระ 2 2
ผู้แต่ง : บัณฑิต จุลาสัย
Barcode : 9789741326075
ราคา : 130 บาท
ราคาพิเศษ : 117บาท

6 ปีทองสุดท้ายของโอกาสการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ผ ผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ผู้แต่ง : เกื้อ วงศ์บุญสิน :บรรณาธิการ
Barcode : 9789741328895
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180บาท

แสงสร้างสรรค์
ผู้แต่ง : พิรัส พัชรเศวต และคณะ
Barcode : 9789741329243
ราคา : 130 บาท
ราคาพิเศษ : 117บาท

เทคนิคงานไม้
ผู้แต่ง : ประณต กุลประสูตร
Barcode : 9789741329373
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225บาท

นโยบายสาธารณะ
ผู้แต่ง : ศุภชัย ยาวะประภาษ
Barcode : 9789741330959
ราคา : 115 บาท
ราคาพิเศษ : 75บาท

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู้แต่ง : สุภางค์ จันทวานิช
Barcode : 9789741332564
ราคา : 160 บาท
ราคาพิเศษ : 144บาท

14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ
ผู้แต่ง : ทิศนา แขมมณี
Barcode : 9789741332663
ราคา : 80 บาท
ราคาพิเศษ : 72บาท

การตลาดระหว่างประเทศ (GLOBAL MARKETING)
ผู้แต่ง : ศศิวิมล สุขบท
Barcode : 9789741333615
ราคา : 190 บาท
ราคาพิเศษ : 171บาท

มนุษยสัมพันธ์
ผู้แต่ง : สมพร สุทัศนีย์
Barcode : 9789741333639
ราคา : 190 บาท
ราคาพิเศษ : 171บาท

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 29 โลกอสมการ
ผู้แต่ง : ดำรงค์ ทิพย์โยธา
Barcode : 9789741333691
ราคา : 280 บาท
ราคาพิเศษ : 182บาท

เทนนิสขั้นสูง (ADVANCED TENNIS)
ผู้แต่ง : สุธนะ ติงศภัทิย์
Barcode : 9789741334209
ราคา : 120 บาท
ราคาพิเศษ : 72บาท

โลกาภิวัฒน์ บรรษัทข้ามชาติ บรรษัทภิบาล และควา มรับผิดชอบต่อสังคมของบรรษัท
ผู้แต่ง : เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา
Barcode : 9789741335558
ราคา : 90 บาท
ราคาพิเศษ : 81บาท

ดนตรีคลาสสิก รวมข้อเขียนภาษาอังกฤษ (CLASSICAL L MUSIC: REVIEWS)
ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ
Barcode : 9789741390922
ราคา : 240 บาท
ราคาพิเศษ : 216บาท

นิทานกล่อง ชุด หนังสือจากดวงใจ (นิทานสร้างสรร ค์และงานฝีมือ)
ผู้แต่ง : กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ และคณะ
Barcode : 9789741394005
ราคา : 115 บาท
ราคาพิเศษ : 104บาท

การออกแบบการสอนแบบย้อนกลับ (BACKWARD DESIGN)
ผู้แต่ง : ฆนัท ธาตุทอง 
Barcode : 9789741684632
ราคา : 195 บาท
ราคาพิเศษ : 176บาท

พระพุทธกิจ 45 พรรษา (ปกอ่อน)
ผู้แต่ง : สุรีย์ มีผลกิจ
Barcode : 9789742585303
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 125บาท

แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เล่ม 1 ระดับชั้นปร ระถมศึกษาตอนต้น
ผู้แต่ง : ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
Barcode : 9789743002694
ราคา : 190 บาท
ราคาพิเศษ : 171บาท

เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ ข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ผู้แต่ง : สุชาดา กีระนันทน์
Barcode : 9789743327025
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180บาท

ดนตรีคลาสสิก รวมข้อเขียนภาษาไทย
ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ
Barcode : 9789743768224
ราคา : 240 บาท
ราคาพิเศษ : 216บาท

เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ สพฐ. รอบที่ 2 ชั้น ม. 1-3
ผู้แต่ง : ชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
Barcode : 9789743832673
ราคา : 95 บาท
ราคาพิเศษ : 48บาท

ชีววิทยา สัตววิทยา 3 โครงการตำราวิทยาศาสตร์แล ละคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : อุษณีย์ ยศยิ่งยวด และคณะ
Barcode : 9789746191616
ราคา : 290 บาท
ราคาพิเศษ : 261บาท

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
ผู้แต่ง : วันชัย ริจิรวนิช และคณะ
Barcode : 9789746325554
ราคา : 180 บาท
ราคาพิเศษ : 162บาท

ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว
ผู้แต่ง : ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ
Barcode : 9789746393737
ราคา : 140 บาท
ราคาพิเศษ : 126บาท

DICTIONARY OF FOOD AND DRINK (พจนานุกรมศัพท์อ าหารและเครื่องดื่ม)
ผู้แต่ง : ปรีชา แดงโรจน์
Barcode : 9789747128154
ราคา : 285 บาท
ราคาพิเศษ : 165บาท

ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว เล่ม 2
ผู้แต่ง : อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา / สุพัตรา :เรียบเรียง 
Barcode : 9789747293876
ราคา : 185 บาท
ราคาพิเศษ : 166บาท

ลับสมอง เรียนภาษาจีน 1
ผู้แต่ง : จีนสยาม
Barcode : 9789748485850
ราคา : 95 บาท
ราคาพิเศษ : 86บาท

เหนือโลกธรรม BEYOND WORLDLY CONDITIONS
ผู้แต่ง : ปีเตอร์ สกิลลิ่ง
Barcode : 9789748712758
ราคา : 90 บาท
ราคาพิเศษ : 81บาท

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง : สุปัญญา ไชยชาญ
Barcode : 9789748827117
ราคา : 175 บาท
ราคาพิเศษ : 158บาท

คอมพิวเตอร์ โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสต ตร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : อุมาพร ศิรธรานนท์ และคณะ
Barcode : 9789749223529
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225บาท

เคมี (เคมีคำนวณ อะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี) โค ครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอว
ผู้แต่ง : พินิติ รตะนานุกูล และคณะ
Barcode : 9789749223550
ราคา : 260 บาท
ราคาพิเศษ : 234บาท

ชีววิทยา 3 โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ และคณะ
Barcode : 9789749237267
ราคา : 170 บาท
ราคาพิเศษ : 153บาท

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม โครงการตำราวิทยา าศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : อนงค์นาฏ ศรีวิหค และคณะ
Barcode : 9789749237274
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135บาท

ชีววิทยา สัตววิทยา 1 โครงการตำราวิทยาศาสตร์แล ละคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ และคณะ
Barcode : 9789749265024
ราคา : 270 บาท
ราคาพิเศษ : 243บาท

การบริหารจัดการและปฏิบัติงานโรงแรม ศตวรรษที่ 21 (ฉบับผู้บริหาร)(เพิ่มพ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 254
ผู้แต่ง : ปรีชา แดงโรจน์
Barcode : 9789749388655
ราคา : 850 บาท
ราคาพิเศษ : 493บาท

สถิติคณิตศาสตร์ 1 (MATHEMATICAL STATISTICS 1)
ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง
Barcode : 9789749398517
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225บาท

แผนภูมิองค์กรและรายละเอียดการปฏิบัติงานโรงแรม :ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (FOOD AND BEVERAGE
ผู้แต่ง : ปรีชา แดงโรจน์
Barcode : 9789749479193
ราคา : 185 บาท
ราคาพิเศษ : 107บาท

แผนภูมิองค์กรและรายละเอียดการปฏิบัติงานโรงแรม :ฝ่ายห้องพัก (ROOMS DIVISION ORGANIZATION CH
ผู้แต่ง : ปรีชา แดงโรจน์
Barcode : 9789749479308
ราคา : 185 บาท
ราคาพิเศษ : 107บาท

แคลคูลัส 3 (CALCULUS 3)
ผู้แต่ง : พรชัย สาตรวาหา
Barcode : 9789749897041
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225บาท

เคมีทั่วไป เล่ม 1 (รางวัลตามโครงการส่งเสริมกา รแต่งและแปลตำราของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ผู้แต่ง : ประภาณี เกษมศรี ณ อยุธยา และคณะ
Barcode : 9789749940112
ราคา : 180 บาท
ราคาพิเศษ : 90บาท

ชีววิทยา สัตววิทยา 2 โครงการตำราวิทยาศาสตร์แล ละคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : สีมา ชัยสวัสดิ์ และคณะ
Barcode : 9789749940679
ราคา : 240 บาท
ราคาพิเศษ : 156บาท

ดนตรีไทยในวัฒนธรรมไทย
ผู้แต่ง : สุรพล สุวรรณ
Barcode : 9789749941577
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135บาท

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 30 โลกอสมการ 2
ผู้แต่ง : ดำรงค์ ทิพย์โยธา
Barcode : 9789749980026
ราคา : 295 บาท
ราคาพิเศษ : 266บาท

หลักเคมีทั่วไป เล่ม 1
ผู้แต่ง : กฤษณา ชุติมา
Barcode : 9789749993057
ราคา : 220 บาท
ราคาพิเศษ : 132บาท

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
ผู้แต่ง : รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ
Barcode : 9789749993194
ราคา : 180 บาท
ราคาพิเศษ : 162บาท

ทักษะการเขียนภาษาไทย
ผู้แต่ง : ดวงใจ ไทยอุบุญ
Barcode : 9789749993392
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135บาท

ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ (ฉบับปรับปรุง)
ผู้แต่ง : พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์
Barcode : 9789749993712
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135บาท

วิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์
ผู้แต่ง : สุนีย์ มัลลิกะมาลย์
Barcode : 9789749993927
ราคา : 220 บาท
ราคาพิเศษ : 198บาท

การประเมินโครงการ แนวคิดและแนวปฏิบัติ
ผู้แต่ง : เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี 
Barcode : 9789749995341
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 90บาท

ภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวัน เล่ม 1 (DEUTSCH FU R DEN ALLTAG BAND 1) (1 BK./1 CD-ROM)
ผู้แต่ง : วรรณา แสงอร่ามเรือง
Barcode : 9789749995846
ราคา : 220 บาท
ราคาพิเศษ : 198บาท

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย (ฉบับตั้งโต๊ะ) (ENGLISH-T HAI DICTIONARY) (ปกอ่อน)
ผู้แต่ง : สฤษดิคุณ กิติยากร
Barcode : 9789749995860
ราคา : 290 บาท
ราคาพิเศษ : 261บาทหน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | เผยแพร่ผลงานกับเรา | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th