หน้าร้าน
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สอนเขียนแผนและประเมินบนฐานเด็กเป็นสำคัญ... สู่ความเข้าใจประชาคมอาเซียน

วันที่ 8/25/2012
Share on Google+


 จดหมายเชิญ      โครงการ      กำหนดการ      ใบตอบรับ

 

ในปัจจุบัน ระบบเศรษฐกิจ การเมืองแบบเสรีประชาธิปไตย ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และการสื่อสาร ทำให้สังคมโลกมีการลื่นไหลระหว่างวัฒนธรรมมากขึ้น   ประเทศไทยจะมีความสัมพันธ์ มีความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนและชุมชนโลกได้นั้น ต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษา   ให้สามารถพัฒนาครูและนักเรียนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน มีคุณภาพสูงขึ้น ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมนำความรู้ และมีความสามารถก้าวไกลในระดับอาเซียนและระดับสากล

ห้องเรียนแห่งคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลในยุคศตวรรษที่ ๒๑ คือลักษณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ให้เป็นนักเรียนรู้  นักนวัตกรรมเพื่อการอยู่รอดปลอดภัย ใส่ใจในประชาคมอาเซียน ครูเป็นหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ต้องเรียนการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ และสามารถบูรณาการทักษะการคิด ทักษะการอยู่รอดอย่างพอเพียง รวมทั้งมีความเข้าใจในประเทศของประชาคมอาเซียน และครูยังต้องสามารถออกแบบและสร้างแบบประเมินผลการเรียนรู้ได้

ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สอนเขียนแผนและประเมินบนฐานเด็กเป็นสำคัญ... สู่ความเข้าใจประชาคมอาเซียน(สอดคล้องหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล) เพื่อสร้างทั้งครูและนักเรียนให้เป็นนักเรียนรู้ นักนวัตกรรม เพื่อการอยู่รอดปลอดภัยและใส่ใจในประชาคมอาเซียน

 

 


วิดีโอที่เกี่ยวข้อง



 

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th