ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็น"ร้านหนังสือในดวงใจ ของ คนไทยทั้งประเทศไทย" ผู้นำความครบถ้วนหลากหลาย หนังสือภาษาไทย - ต่างประเทศ และสื่อการศึกษา ให้ข้อมูลที่เป็นกลางทั้งลูกค้า และสำนักพิมพ์ ดำเนินกิจการในรูปวิสาหกิจที่ต้องเลี้ยงตัวเอง และ ดำเนินงานคล้าย ระบบธุรกิจเอกชน ที่มิได้แสวงหากำไรสูงสุด แต่เพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได ้ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ อยู่ในฐานะเป็นหน่วยงานบริการของมหาวิทยาลัย ที่มีนโยบาย แน่วแน่ในการสร้างคนไทยให้มีคุณภาพ มีนิสัย ใฝ่รู้ รักการอ่าน รู้จักค้นคว้าหาข้อมูล และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและบ้านเมือง
ความเป็นมาของศูนย์หนังสือจุฬาฯ
วันที่ 18 มิ.ย.2518 เริ่มทดลองเปิดที่ชั้นล่างคณะเศรษฐศาสตร์เพื่อบริการ คณาจารย์,นิสิตที่อยู่ในจุฬาฯ
 • วันที่ 26 มี.ค.2520 เปิดดำเนินการให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรกที่อาคาร คณะเศรษฐศาสตร์ ด้วยพื้นที่ทำการ 400 ตารางเมตรโดยให้บริการหนังสือภาษาไทย และต่างประเทศ
 • วันที่ 7 ต.ค.2526 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขา ศาลาพระเกี้ยว ด้วยพื้นที่ทำการ 1,200 ตารางเมตร ให้บริการหนังสือและตำราเรียนทั้งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สื่อสร้างสรรค์ ซีดี-รอม วิดีทัศน ์ เครื่องเขียน พร้อมด้วยแผนกบริการห้องสมุด แผนกบริการสินค้าต่างประเทศ แผนกบุคคล และธุรการ
 • วันที่ 26 มี.ค.2532 อาคาร"แว่นแก้ว" ความภูมิใจของชาวศูนย์หนังสือจุฬาฯที่ได้ รับพระราชทาน พระมหากรุณาธิคุณให้อัญเชิญพระนามแฝง ในสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาคารแห่งนี้ประกอบด้วยห้องประชุมสัมมนา ฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายบัญชีและการเงิน แผนกค้าส่ง แผนกศิลปกรรม
 • วันที่ 26 มี.ค.2540 ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สยามสแควร์ ได้เปิดให้บริการที่อาคาร วิทยกิตติ์ ด้วยพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร ให้บริการ หนังสือ ตำราเรียน ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สื่อการเรียนการสอน สื่อสร้างสรรค์ ซีดี - รอม ของที่ระลึก ห้องอ่านฟรีทั้งวี่ทั้งวัน มุมบ้านเด็ก อินเทอร์เน็ตสาธารณะ พร้อมด้วย c.u. Cyber Bookshop ,Call Centerแผนกบริหารสินค้าแผนกประชาสัมพันธ์
  การดำเนินการ  
  ปัจจุบันศูนย์หนังสือจุฬาฯ มีพนักงานกว่า 300 ชีวิต ภายใต้การนำ ของ คุณอุไรวรรณ กรวิทยาศิลป ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ศูนย์รวมความก้าวหน้าทางวิชาการ สาระ บันเทิง ทันสมัยครบวงจร แหล่งรวมที่ครบถ้วน ทั้งหนังสือภาษาไทย ภาษาต่าง ประเทศกว่า 100,000 รายการ ซีดี-รอม วีดิทัศน์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย วัสดุอุปกรณ์การศึกษา เครื่องใช้สำนักงาน ด้วยราคายุติธรรม และบริการสอบถาม ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ ค้นหาหนังสือทุกเล่ม สะดวก รวดเร็ว ทันความต้องการ
  ความภาคภูมิใจของศูนย์หนังสือจุฬาฯ  
  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ได้พัฒนาระบบการทำงานเพื่อสร้างบริการที่มีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน จนได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ และสิ่งหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจ คือการได้รับเลือกให้เป็น
 • ร้านค้าดีเด่นประจำปี 2535 จากสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
 • ร้านหนังสือมาตรฐานดีเด่นประจำปี 2542 จากชมรมส่งเสริมการจัดจำหน่ายหนังสือ
 • ร้านหนังสือในดวงใจดีเด่นปี 2000 ซึ่งเป็น "รางวัลที่หนึ่ง " จากชมรมส่งเสริมการจัดจำหน่ายหนังสือ
 • ร้านหนังสือในดวงใจดีเด่นปี 2001 ซึ่งเป็น "รางวัลที่หนึ่ง " จากชมรมส่งเสริมการจัดจำหน่ายหนังสือ
 • รางวัล ๑ ใน ๑๐ ร้านหนังสือยอดเยี่ยมแห่งทศวรรษปี 2004 ได้รับคัดเลือกจากสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
     
  ทุกรางวัลที่ได้รับจะเป็นกำลังใจให้ศูนย์หนังสือจุฬาฯ รักษามาตรฐาน การให้บริการและพร้อมจะอยู่เคียงข้างกับทุกท่าน ในการส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่านตลอดไป..