ผู้ สนใจสามารถ สมัครด้วยตนเอง สมัครผ่านเว็บไซต์ หรือส่งจดหมายสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ แจ้งรายละเอียด ประสบการณ์การทำงาน พร้อมประวัติให้ชัดเจนตามตำแหน่งที่สมัคร และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมด้วยสำเนาหลักฐาน
  - บัตรประชาชน - ทะเบียนบ้าน - วุฒิการศึกษา - ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือรด . 3 ปี
  - ใบรับรองการผ่านงาน ( ถ้ามี ) - รูปถ่ายขนาด 1” หรือ 2” ( ถ่ายภายใน 6 เดือน ) จำนวน 1 รูป
แผนกบุคคล : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร . 0-2218-7006 , 0-2218-7008 , 0-2255-4433
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ ขอสงวนสิทธิในการเชิญเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมะสมเข้ารับการทดสอบและสัมภาษณ์ ภายในระยะเวลา 1 เดือนแผนก บุคคลและประกันคุณภาพ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-2187006 Email : hr@cubook.chula.ac.th