สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
แบบฟอร์มการสมัครงาน Online
ตำแหน่งงานที่สนใจ
*ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก
ลำดับที่ 1*
ทุกประเภท
พนักงานประจำ ( Full Time )
พนักงานรายวัน ( Part Time )
พนักงานชั่วคราว ( Temporary )

ลำดับที่ 2*
     เงินเดือนที่ต้องการ       บาท
 
     วันที่พร้อมเริ่มทำงาน*          Format (date:yyyy/MM/dd)
 
       สาขาที่ต้องการสมัคร*
ปฏิบัติงานได้ทุกสาขา
สาขาสยาม
สาขาพระเกี้ยว
 
สาขา ม.นเรศวร
สาขา ม.บูรพา
สาขา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
 
สาขา จามจุรี
สาขา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ข้อมูลส่วนตัว
       คำนำหน้าชื่อ * นาย (Mr.) / นาง (Mrs.) / นางสาว (Miss.)
       ชื่อ - นามสกุล *            เลขที่บัตรประชาชน*       
       ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  *
      
   โทรศัพท์บ้าน*  
   โทรศัพท์มือถือ*
   E-mail *

     วัน/เดือน/ปีเกิด*         
     ส่วนสูง     เซนติเมตร     น้ำหนัก    กิโลกรัม
       ภูมิลำเนา(ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน)  *
        
     เชื้อชาติ  
     สัญชาติ
     ศาสนา

        สถานภาพการสมรส
      โสด  สมรส  อย่า
    
    
ประวัติการศึกษา (เรียงจากวุฒิการศึกษาสูงสุด)
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
ปีที่จบ
สาขาวิชาที่จบ
เกรดเฉลี่ย
1.
2.
ประวัติการทำงาน (เรียงจากปัจจุบันไปอดีต)
มีประสบการณ์
ไม่มีประสบการณ์
(1) ชื่อบริษัท
วันเข้าทำงาน
Format (date:yyyy/MM/dd)
วันที่ลาออก
Format (date:yyyy/MM/dd)
ตำแหน่งงาน
เงินเดือน
สาเหตุที่ออก
(2) ชื่อบริษัท
วันเข้าทำงาน
Format (date:yyyy/MM/dd)
วันที่ลาออก
Format (date:yyyy/MM/dd)
ตำแหน่งงาน
เงินเดือน
สาเหตุที่ออก
ความสามารถพิเศษ
ความสามรถทางคอมพิวเตอร์   WORD   EXLCE   INTERNET
  อื่น ๆ ระบุ
ประเภท
พาหนะส่วนตัว
ท่านมีใบขับขี่หรือไม่
รถยนต์  มี  ไม่มี  มี เลขที่    ไม่มี
รถจักรยานยนต์   มี  ไม่มี  มี เลขที่    ไม่มี
ท่านทราบข่าวรับสมัครงานจาก
หนังสือพิมพ์ วิทยุ เว็บไซต์
ปสเตอร์/ใบปลิว เพื่อน / คนรู้จัก อื่น ๆ

แผนก บุคคลและประกันคุณภาพ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-2187006 Email : hr@cubook.chula.ac.th