หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
สารพัดข้อคิดจากชีวิตประจำวัน เล่ม 3 (E-BOOK)
ผู้แต่ง/ผู้แปล : ทวีป อภิสิทธิ์
Barcode : 9786163489548
ขนาด : 1658784 kb
หมวดหนังสือ : อื่นๆ
ราคาปก : 80 บาท
ราคา E-Book : 59 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          สารพัดข้อคิดจากชีวิตประจาวันเล่ม ๓ เป็นหนังสือที่รวบรวมสิ่งดีๆที่ได้เรียนรู้ในชีวิตประจำวัน และข้อคิดจำกชำดกในพระพุทธศำสนำ(เป็นเรื่องเล่าและเหตุการณ์)ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตและให้ข้อคิดแก่คนปัจจุบันได้อย่ำงดียิ่ง มำเรียบเรียงและกลั่นกรองเก็บเอำสิ่งที่ดีๆเหล่ำนั้นไว้ในข้อเขียนสั้นๆมีควำมยำวเรื่องละไม่เกิน๑-๒หน้ำกระดำษ จำนวนมำกถึง ๗๐ เรื่อง อ่ำนแล้วจะได้ข้อคิด สะกิดใจ สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันที่จะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนกำรดำเนินชีวิตให้ชีวิตประสบผลสำเร็จ มีควำมเจริญก้ำวหน้ำไปสู่จุดหมำยปลำยทำงสูงสุดของชีวิตตำมต้องกำรได้


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th