หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
การสร้างทีมงานและการบริการที่ประทับใจ (E-BOOK )
ผู้แต่ง/ผู้แปล : ทวีป อภิสิทธิ์
Barcode : 9786163353436
ขนาด : 2866523 kb
หมวดหนังสือ : การบริหารงานบุคคล
ราคาปก : 50 บาท
ราคา E-Book : 29 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          การสร้างทีมงานและการบริการที่ประทับใจ เป็นหนังสือที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์ใช้เป็นเครื่องมือชี้แนะแนวทำงสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่บุคลำกรในองค์กร หน่วยงำน บริษัท ห้ำงร้ำน ฯลฯ ให้สำมำรถสร้ำงทีมงำนที่เข้มแข็งและให้บริกำรได้อย่ำงประทับใจ เนื้อหำสำคัญประกอบด้วยเรื่องเทคนิคการสร้างทีมงานกระบวนการทางานร่วมกันเป็นทีม การสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางานศิลปะการต้อนรับและเจรจา มนุษย์สัมพันธ์ในการทางานด้านบริการ และความเข้าใจธรรมชาติของผู้มารับบริการ


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th