หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ








พระปรีชาของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการประดิษฐ์อั กษร (ราคาปก 250.-)
ผู้แต่ง : จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ
ผู้แปล :
Barcode : 9789740330097
ISBN : 9789740330097
ปีพิมพ์ : 1 / 2555
ขนาด (w x h) : 190 x 260 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 178 หน้า
ราคาปก : 30.00 บาท
ราคาพิเศษ : 26.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)  
ประหยัด : 4.00 บาท



 

รายละเอียดสินค้า
          นับตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ปรากฏหลักฐานว่ามีการประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นหลายครั้ง ครั้งแรกเกิดขึ้นในสมัยสุโขทัย พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงประดิษฐ์ลายสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช 1826 นับเป็นอักษรไทยชนิดแรกของคนไทย และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงมอบให้แก่คนไทย เพราะคนไทยได้ใช้อักษรดังกล่าวมาต่อเนื่องทุกยุคทุกสมัยนับตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี จนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตราบจนถึงปัจจุบัน นับได้กว่า 700 ปี ตลอดระยะเวลาอันยาวนานนี้ ลายสือไทยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปสัณฐานตัวอักษร รูปแบบตัวอักษรและจำนวนตัวอักษร แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปสัณฐานตัวอักษรไปแต่ก็มิได้เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง ยังคงมีเค้ารูปอักษรเดิมอันทำให้เห็นร่องรอยแห่งพัฒนาการของตัวอักษรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ แต่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงคืออักขรวิธีหรือระบบการเขียน อักษรไทยสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สระ และพยัญชนะวางอยู่บนบรรทัดเดียวกัน ต่างกับอักษรต้นแบบ คืออักษรขอมโบราณและมอญโบราณที่วางสระไว้ในตำแหน่งต่างๆ รอบพยัญชนะ เมื่อสิ้นรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ระบบการเขียนเช่นนี้ไม่เป็นที่นิยมจึงล้มเลิกไป แล้วกลับไปใช้ระบบการเขียนอย่างอักษรต้นแบบตามเดิม คือ สระวางไว้ในตำแหน่งต่างๆ รอบพยัญชนะ เมื่อสมัยอยุธยาเป็นราชธานีก็ได้รับอักษรไทยสมัยสุโขทัยไปใช้ ทั้งรูปอักษรและระบบการเขียนโดยไม่ได้มีการประดิษฐ์อักษรขึ้นใหม่ เพียงแต่ได้นำอักษรที่ได้รับถ่ายทอดมาจากสมัยสุโขทัยนั้นมาพัฒนารูปแบบให้ประณีตขึ้นโดยมีการหักเหลี่ยมย่อมุมตัวอักษรให้งดงาม เรียกว่าอักษรไทยย่อ ทำให้สมัยนี้มีอักษรใช้ 2 แบบคือ อักษรแบบธรรมดา และอักษรแบบไทยย่อ ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ก็ได้รับอักษรไทยสมัยอยุธยามาใช้บันทึกเรื่องราวต่างๆ เช่นกัน แต่ทั้งสองสมัยนี้นิยมใช้เฉพาะอักษรแบบธรรมดาเท่านั้น ไม่นิยมใช้อักษรไทยย่ออย่างเช่นสมัยอยุธยา ไทยย่ออย่างเช่นสมัยอยุธยา ตลอดเวลาที่ผ่านมาตัวอักษรไทยมีการเปลี่ยนแปลงสัณฐานตัวอักษรธรรมดาเท่านั้น ไม่นิยมใช้อักษรไทยย่ออย่างเช่นสมัยอยุธยา ตลอดเวลาที่ผ่านมาตัวอักษรไทยมีการเปลี่ยนแปลงสัณฐานตัวอักษรมาโดยลำดับ จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สัณฐานตัวอักษรมีการเปลี่ยนแปลงน้อยลง และเริ่มหยุดการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีโรงพิมพ์เกิดขึ้นในช่วงปลายรัชสมัย จะเห็นว่าตัวอักษรที่คนไทยใช้มาถึงยุคกำเนิดโรงพิมพ์นั้นมีเพียงชนิดเดียวเท่านั้น คืออักษรไทยที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ขึ้นเป็นครั้งแรกนั่นเอง การคิดประดิษฐ์อักษรไทยมิได้เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยเท่านั้น ในสมัยรัตนโกสินทร์ก็ได้มีการประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นอีกสามครั้ง ครั้งแรกเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งต่อมาได้เสวยราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงประดิษฐ์อักษรอริยกะขึ้น ใช้บันทึกภาษาบาลีแทนอักษรขอม อีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 พระองค์ได้ทรงประดิษฐ์รูปสระ และบัญญัติการใช้อักขรวิธีแบบใหม่ขึ้นเพื่อใช้แทนอักษรที่ใช้กันอยู่ซึ่งมักเกิดปัญหาในการเขียนและการอ่าน อย่างไรก็ตามอักษรอริยกะ และการใช้สระและอักขรวิธีแบบใหม่ปรากฏใช้เฉพาะกิจและเฉพาะกลุ่มเท่านั้น หลังจากสิ้นรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 6 แล้ว อักษรดังกล่าวก็ไม่ได้รับความนิยม พระราชดำริเพื่อให้มีการใช้อักษรแบบใหม่ของทั้งสองพระองค์จึงล้มเลิกไปในที่สุด ส่วนครั้งที่สามเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน พระองค์ได้ทรงประดิษฐ์แบบอักษรด้วยคอมพิวเตอร์ขึ้น เรียกว่า อักขระคอมพิวเตอร์ (font) การประดิษฐ์อักษรครั้งนี้มิใช่เป็นการประดิษฐ์อักษรรูปแบบใหม่เพื่อใช้แทนอักษรชุดเดิมดังอักษรทั้งสองชนิดที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่เป็นการนำอักษรที่ใช้อยู่แล้วมาประดิษฐ์แบบอักษรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อันเป็นนวัตกรรมแห่งยุคสมัยปัจจุบันเพื่อประโยชน์ในการพิมพ์ที่รวดเร็วและทันสมัย ดังกล่าวมาทั้งหมดจะเห็นว่า ผู้ที่คิดประดิษฐ์อักษรทั้งสี่ครั้งนี้ล้วนเป็นพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้น แม้บางครั้งการประดิษฐ์อักษรจะไม่ประสบความสำเร็จก็ตาม แต่แสดงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ไทยมิได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความมั่นคงของประเทศ และเพื่อความผาสุกของประชาราษฎร์เท่านั้น แต่พระองค์ยังมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการพัฒนาวัฒนธรรมด้านการเขียนอันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศให้เจริญควบคู่ไปกับความมั่นคงของประเทศ และเพื่อให้ประเทศเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศด้วย เนื่องในโอกาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ในปีพุทธศักราช 2554 นี้ ผู้เขียนขอนำพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยในด้านการประดิษฐ์อักษรมาเสนอเพื่อให้คนไทยได้ประจักษ์ใน พระอัจฉริยภาพด้านอักขรวิทยาของพระบูรพมหากษัตริย์ไทยทั้งสี่พระองค์คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบันในเรื่องการประดิษฐ์แบบอักษรด้วยคอมพิวเตอร์
หนังสือเล่มอื่นๆ โดย จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ  (บางส่วน)
Book
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ :บรรณาธิการ และคณะ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ พระปรีชาของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการประดิษฐ์อั กษร (ราคาปก 250.-)


  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ พระปรีชาของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการประดิษฐ์อั กษร (ราคาปก 250.-)
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th