หน้าร้าน
 
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ
มนุษย์กับสังคม
ผู้แต่ง : พระมหาสนอง ปัจโจปการี
ผู้แปล :
Barcode : 9789740327073
ISBN : 9789740327073
ปีพิมพ์ : 1 / 2553
ขนาด (w x h) : 190 x 260 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 488 หน้า
หมวดหนังสือ : สังคมวิทยา
ราคาปก : 340.00 บาท
ราคาพิเศษ : 306.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)  
ประหยัด : 34.00 บาท


 

รายละเอียดสินค้า
          สถาบันการศึกษามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่ได้กล่าวถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาว่า เป็นการศึกษาต่อจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับต่ำกว่าปริญญา และระดับปริญญา โดยมีจุดมุ่งหมายตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 6 ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขส่วนทิศทางการอุดมศึกษาในประเทศไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยด้วย ปัจจุบันนี้ต้องปรับยุทธศาสตร์เชิงรุกในการจัดการศึกษาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมยุคโลกาภิวัตน์สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตเพื่อสร้างองค์ความรู้ ค้นคว้า วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายและความเป็นมาของมนุษย์กับสังคม ทั้งตามแนวสังคมวิทยาและตามแนวพุทธศาสตร์ ในขณะเดียวกันก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจ อย่างเช่น การจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม พฤติกรรมมนุษย์ มนุษย์กับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันทางสังคม หลักธรรมาภิบาลและสันติภาพ กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมไทยแบบสันติวิธี และศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในแต่ละบทจะมีกิจกรรมท้ายบทเพื่อให้ผู้อ่านได้ประเมินตนเองด้วย และที่สำคัญแต่ละเรื่องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ไม่มีสินค้าที่เกี่ยวข้องค่ะ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ มนุษย์กับสังคม


  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ มนุษย์กับสังคม
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | เผยแพร่ผลงานกับเรา | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th