หน้าร้าน
 

Promotion หนังสือสำนักพิมพ์จุฬา ปี 2557 ลด 35%

วันที่ 3/23/2017 10:06:22 AM


รายละเอียด

 


ฟิสิกส์ ม.ปลาย ไฟฟ้า แม่เหล็ก ฟิสิกส์อะตอม ฟิ ิสิกส์นิวเคลียร์ (ราคาปก 230.-)
ผู้แต่ง : ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์
Barcode : 9789740329190
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

จิ๋วแต่แจ๋ว นาโนอิเล็กทรอนิกส์และนาโนโฟโตนิกส ส์ (ราคาปก 380.-)
ผู้แต่ง : สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว
Barcode : 9789740332213
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

THE TOP JOB SECRET อาชีพเงินล้าน ที่คนไทยยังไ ม่รู้จัก (ราคาปก 110.-)
ผู้แต่ง : พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน
Barcode : 9789740328872
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

อ่านสนุก-ปลุกสำนึก เล่ม 3 หนังสือชุดความรู้เพ พื่อชุมชน เล่มที่ 126 (ราคาปก 85.-)
ผู้แต่ง : อัจฉรา ชีวพันธ์
Barcode : 9789740322986
ราคา : 30 บาท
ราคาพิเศษ : 27 บาท

เที่ยวเมืองทวาย (WANDERING IN DAWEI) (ราคาปก 200.-)
ผู้แต่ง : สุภางค์ จันทวานิช และคณะ
Barcode : 9789740332138
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

หนังสือเรียนพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้กรีฑา 1 (ราคาปก 110.-)
ผู้แต่ง : มานิต โกศลอินทรีย์
Barcode : 9789740332145
ราคา : 30 บาท
ราคาพิเศษ : 27 บาท

สารานุกรมภาพลายเส้น สถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ เ ล่ม 1 :บ้าน (ราคาปก 210.-)
ผู้แต่ง : ธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น
Barcode : 9789740325147
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

ระบบทางเดินอาหารและการประยุกต์ (ราคาปก 250.-)
ผู้แต่ง : สมนึก นิลบุหงา และคณะ
Barcode : 9789740331940
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

ชีวิตนางฟ้า (ราคาปก 290.-)
ผู้แต่ง : จิรพรรณ พุ่มแก้ว
Barcode : 9789740332503
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

การตลาดระดับโลก (GLOBAL MARKETING) (ราคาปก 24 0.-)
ผู้แต่ง : นันทสารี สุขโต
Barcode : 9789740330448
ราคา : 60 บาท
ราคาพิเศษ : 54 บาท

พยาธิวิทยาทารกบวมน้ำ (PATHOLOGY OF HYDROPS FE TALIS) (ราคาปก 210.-)
ผู้แต่ง : มานะ ทวีวิศิษฎ์
Barcode : 9789740331865
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

การคำนวณขั้นต้นในวิชาวิศวกรรมเคมี (ราคาปก 350 .-)
ผู้แต่ง : กัญจนา บุณยเกียรติ
Barcode : 9789741330454
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

ที่นี่...คุนหมิง เมืองมหาวิทยาลัย เมืองแห่งฤด ดูใบไม้ผลิ (ราคาปก 350.-)
ผู้แต่ง : ทิพวรรณ นาคะสุวรรณ
Barcode : 9789740332848
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

วิศวกรรมการประปา (WATER SUPPLY ENGINEERING) ( ราคาปก 250.-)
ผู้แต่ง : ทวีศักดิ์ วังไพศาล
Barcode : 9789740328414
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

นโยบายสาธารณะ (ราคาปก 115.-)
ผู้แต่ง : ศุภชัย ยาวะประภาษ
Barcode : 9789741330959
ราคา : 30 บาท
ราคาพิเศษ : 27 บาท

พยาธิวิทยาภูมิคุ้มกันของโรคปริทันต์ (IMMUNOPA THOLOGY OF PERIODONTAL DISEASE) (ราคาปก 420.-
ผู้แต่ง : สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ และคณะ
Barcode : 9789740332701
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

พื้นฐานแมทมาทิกา (MATHEMATICA FUNDAMENTALS) ( ราคาปก 190.-)
ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ
Barcode : 9789740332404
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

การแก้โจทย์แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยวู ลแฟรมแอลฟา (ราคาปก 130.-)
ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ
Barcode : 9789740331827
ราคา : 30 บาท
ราคาพิเศษ : 27 บาท

การบริหารการผลิต (ราคาปก 200.-)
ผู้แต่ง : ปรียาวดี ผลเอนก
Barcode : 9789740330370
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

วาทนิพนธ์ การเขียนเพื่อพูดในโอกาสต่าง ๆ (SPEE ECH COMPOSITION) (ราคาปก 250.-)
ผู้แต่ง : ชิตาภา สุขพลำ
Barcode : 9789740332770
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (NUMERICAL METHODS) (รา คาปก 480.-)
ผู้แต่ง : วรสิทธิ์ กาญจนกิจเกษม
Barcode : 9789740332114
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

กลศาสตร์ของไหล (FLUID MACHANICS) (ราคาปก 540. -)
ผู้แต่ง : สมศักดิ์ ไชยะภินันท์
Barcode : 9789740332527
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135 บาท

การสำรวจทางวิศวกรรม 1 (ราคาปก 250.-)
ผู้แต่ง : วิชัย เยี่ยงวีรชน
Barcode : 9789740329602
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

ใบสั่งยาและการคำนวณเภสัชกรรม (ราคาปก 190.-)
ผู้แต่ง : พรเพ็ญ วีระวัฒกานนท์
Barcode : 9789740328988
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

อินเดีย 2020 วิสัยทัศน์สู่สหัสวรรษใหม่ (INDIA 2020: A VISION FOR THE NEW MILLENNIUM) (ราคา
ผู้แต่ง : APJ ABDUL KALAM และคณะ
Barcode : 9789740331896
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

จิตวิทยาทั่วไป (GENERAL PSYCHOLOGY) (ราคาปก 2 50.-)
ผู้แต่ง : จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์
Barcode : 9789740330585
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น (ราคาปก 300.-)
ผู้แต่ง : เจษฎา ชินรุ่งเรือง
Barcode : 9789749941065
ราคา : 60 บาท
ราคาพิเศษ : 54 บาท

เทคนิคการพยากรณ์เพื่อการจัดการ (ราคาปก 180.-)
ผู้แต่ง : อัจฉรา จันทร์ฉาย
Barcode : 9789740331858
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

โสตประสาทวิทยา (ราคาปก 320.-)
ผู้แต่ง : เสาวรส ภทรภักดิ์
Barcode : 9789740332572
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

การศึกษานอกสถานที่ และการศึกษานอกสถานที่เสมือ นเพื่อการเรียนรู้เชิงรุก (ราคาปก 100.-)
ผู้แต่ง : เนาวนิตย์ สงคราม (ใจมั่น)
Barcode : 9789740331834
ราคา : 30 บาท
ราคาพิเศษ : 27 บาท

คำอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (ราคาปก 250.- )
ผู้แต่ง : สุษม ศุภนิตย์
Barcode : 9789740329978
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

กระบวนการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในประเทศไทย (ราคาปก 420.-)
ผู้แต่ง : สนธยา วนิชวัฒนะ
Barcode : 9789740330837
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

จริยศาสตร์ ปรัชญาจริยะสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ พทางการศึกษา (ราคาปก 450.-)
ผู้แต่ง : จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์
Barcode : 9789740332268
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

การเขียนบทความสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ (ราคาปก 180 .-)
ผู้แต่ง : รุ่งฤดี แผลงศร
Barcode : 9789740332725
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

การวางผังบริเวณและงานบริเวณ (ราคาปก 220.-)
ผู้แต่ง : เดชา บุญค้ำ
Barcode : 9789740332336
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

กรีฑา (ราคาปก 390.-)
ผู้แต่ง : อานัต หัตถา
Barcode : 9789740332107
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

ใช้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ถูกต้อง 2 ภาคต่อ (CORR RECTENGLISH FOR THAIS II: THE SEQUEL) (ราคาปก
ผู้แต่ง : MATTHEW (PETER) BURGESS และคณะ
Barcode : 9789740332510
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135 บาท

กฎหมายกับความรัก (ราคาปก 180.-)
ผู้แต่ง : วิชา มหาคุณ
Barcode : 9789740331995
ราคา : 60 บาท
ราคาพิเศษ : 54 บาท

ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (JAPANESE LING UISTICS) (ราคาปก 260.-)
ผู้แต่ง : ณัฏฐิรา ทับทิม
Barcode : 9789740332237
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

กลุ่มอาการขากางในลูกสุนัข (SWIMMING PUPPY SYN DROME) (ราคาปก 180.-)
ผู้แต่ง : กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
Barcode : 9789740332640
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

ทีวีดิจิทัล ไม่รู้ไม่ได้แล้ว (ราคาปก 240.-)
ผู้แต่ง : พนา ทองมีอาคม
Barcode : 9789740332121
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

เทคโนโลยีการกำจัดจุลินทรีย์ในอากาศในโรงพยาบาล (ราคาปก 400.-)
ผู้แต่ง : ภารดี ช่วยบำรุง
Barcode : 9789740332671
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

การออกแบบการทำงาน คู่มือสำหรับนิสิตนักศึกษา ว วิศวกร หัวหน้างาน เจ้าของกิจการ (ราคาปก 720.-
ผู้แต่ง : จิตรา รู้กิจการพานิช
Barcode : 9789740332817
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135 บาท

โยะจิจุกุโงะ สำนวนคันจิประสม 4 ตัวอักษร ภาษาญ ี่ปุ่น (350.-)
ผู้แต่ง : นภสินธุ์ แผลงศร
Barcode : 9789740331773
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

ชีวเคมีประยุกต์ (ราคาปก 225.-)
ผู้แต่ง : นภา ศิวรังสรรค์
Barcode : 9789740332411
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

การบริหารการสื่อสารขององค์การ การสื่อสารกับกล ลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ราคาปก 190.-)
ผู้แต่ง : ไพโรจน์ วิไลนุช
Barcode : 9789740331841
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

ชา (ราคาปก 240.-)
ผู้แต่ง : ธีรพงษ์ เทพกรณ์
Barcode : 9789740331735
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

พื้นฐานกระบวนการถ่ายเทมวลสารและการแยกทางกายภา พในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ราคาปก 1100.-)
ผู้แต่ง : พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
Barcode : 9789740332152
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135 บาท

พอลิเมอร์จากจุลินทรีย์ (MICROBIAL POLYMERS) ( ราคาปก 410.-)
ผู้แต่ง : สุขใจ ชูจันทร์
Barcode : 9789740331964
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

ทัศนศาสตร์เบื้องต้น (ราคาปก 420.-)
ผู้แต่ง : สุรศักดิ์ เชียงกา
Barcode : 9789740331803
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

ความตระหนักรู้ในเรื่องเพศ (ราคาปก 720.-)
ผู้แต่ง : ทิพย์สิริ กาญจนวาสี
Barcode : 9789740332220
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135 บาท

นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก (ราคาปก 270.-)
ผู้แต่ง : กิตติ กันภัย
Barcode : 9789740332008
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

คำให้การชาวกรุง (เทพฯ) เก่า (ราคาปก 220.-)
ผู้แต่ง : แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย
Barcode : 9789740331971
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

คู่มือเตรียมสอบภูมิศาสตร์ ม.4-ม.6 หลักสูตรแกน นกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ราคาปก 140.-)
ผู้แต่ง : กรรยา พรรณา
Barcode : 9789740332930
ราคา : 30 บาท
ราคาพิเศษ : 27 บาท

ชีววิทยา 2 (ราคาปก 430.-)
ผู้แต่ง : ปรีชา สุวรรณพินิจ และคณะ
Barcode : 9789740332534
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

การสอนกระบวนการคิด ทฤษฎีและการนำไปใช้ (ราคาปก ก 310.-)
ผู้แต่ง : ชนาธิป พรกุล
Barcode : 9789740327912
ราคา : 60 บาท
ราคาพิเศษ : 54 บาท

การวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรสำหรับงานวิจัย (1 BK./1 CD-ROM) (ราคาปก 420.-)
ผู้แต่ง : ยุทธ ไกยวรรณ์
Barcode : 9789740331056
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ราคาปก 310.-)
ผู้แต่ง : ชูชัย สมิทธิไกร
Barcode : 9789740328384
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

เคมีอินทรีย์ (ราคาปก 395.-)
ผู้แต่ง : เกษร พะลัง และคณะ
Barcode : 9789749995327
ราคา : 110 บาท
ราคาพิเศษ : 99 บาท

การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและการจัดทำงบประม าณ (ราคาปก 380.-)
ผู้แต่ง : จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์
Barcode : 9789740332558
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

ศิลปะและการออกแบบเบื้องต้น (ราคาปก 400.-)
ผู้แต่ง : ประเสริฐ พิชยะสุนทร
Barcode : 9789740329640
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

หลักกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด (ราคาปก 190.-)
ผู้แต่ง : พิเศษ เสตเสถียร
Barcode : 9789740332169
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

การสอนจริยธรรมสำหรับเยาวชน (ราคาปก 300.-)
ผู้แต่ง : ผกา สัตยธรรม
Barcode : 9789740330790
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

คำเรียกชื่อพืชแบบพื้นบ้านไทย การศึกษาเชิงภาษา าศาสตร์พฤกษศาสตร์ชาติพันธ์ุ (THAI FOLK (ราคาป
ผู้แต่ง : อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา
Barcode : 9789740332749
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

หน่วยกระบวนการสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (UNIT PROCESSES FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERING (ราค
ผู้แต่ง : พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
Barcode : 9789740332923
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135 บาท

จิตลิขิตชีวิต (ราคาปก 250.-)
ผู้แต่ง : สรรเสริญ อินทรัตน์
Barcode : 9789740332046
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

ปฐพีกลศาสตร์ หลักการพื้นฐาน (SOIL MECHANICS F FUNDAMENTALS) (ราคาปก 670.-)
ผู้แต่ง : สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง
Barcode : 9789740332435
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135 บาท


    หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th