หน้าร้าน
 

Promotion หนังสือสำนักพิมพ์จุฬา ปี 2556 ลด 40%

วันที่ 3/23/2017 9:36:18 AM


รายละเอียด

 


คณิตสาระ ม.ต้น และ ม.ปลาย ตรีโกณคณิต (ชุดความ มรู้เพื่อชุมชน เล่มที่ 151) (ราคาปก 160.-)
ผู้แต่ง : ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์
Barcode : 9789740328261
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

หลักเคมีทั่วไป เล่ม 1 (ราคาปก 220.-)
ผู้แต่ง : กฤษณา ชุติมา
Barcode : 9789749993057
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ราคาปก 240.-)
ผู้แต่ง : วัชรพล วิบูลยศริน
Barcode : 9789740330738
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

สถิติเบื้องต้นแนวคิดและทฤษฎี (ราคาปก 300.-)
ผู้แต่ง : ณหทัย ราตรี
Barcode : 9789740328018
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

ความปลอดภัยในกระบวนการเคมี (CHEMICAL PROCESS SAFETY) (ราคาปก 220.-)
ผู้แต่ง : ขันทอง สุนทราภา
Barcode : 9789749993460
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

คำอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม 1 ว่าด้วยหลักทั่วไป (ฉบับปรับปรุง) (ราคาปก 210.-)
ผู้แต่ง : มานิตย์ จุมปา
Barcode : 9789740331452
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HEALTH IMPACT ASS ESSMENT: HIA) (ราคาปก 190.-)
ผู้แต่ง : อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก
Barcode : 9789740329534
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

นโยบายต่างประเทศของจีนต่อพม่า อดีตและปัจจุบัน (ค.ศ.1949-2010) (ราคาปก 120.-)
ผู้แต่ง : สิทธิพล เครือรัฐติกาล
Barcode : 9789740330752
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

อ่านสนุก-ปลุกสำนึก เล่ม 4 หนังสือชุดความรู้เพ พื่อชุมชน เล่มที่ 154 (ราคาปก 80.-)
ผู้แต่ง : อัจฉรา ชีวพันธ์
Barcode : 9789740328711
ราคา : 30 บาท
ราคาพิเศษ : 27 บาท

12 แนวคิด ฝ่าวิกฤตองค์กร (ราคาปก 140.-)
ผู้แต่ง : เจษฎา นกน้อย
Barcode : 9789740331353
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

อ่านภาษาเยอรมัน (ราคาปก 250.-)
ผู้แต่ง : พรสรรค์ วัฒนางกูร และคณะ
Barcode : 9789740330622
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

หลักการสัมภาษณ์ในวงการบริหารการสื่อสารมวลชนแล ะการวิจัย (ฉบับปรับปรุง) (ราคาปก 180.-)
ผู้แต่ง : เมตตา วิวัฒนานุกูล (กฤตวิทย์)
Barcode : 9789740331384
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

คู่มือครูคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ด้วยเกม ( ราคาปก 175.-)
ผู้แต่ง : รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์
Barcode : 9789740329497
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

กลเม็ดลัดงานแบบภูมิทัศน์-สถาปัตย์ (KEYS TO KE EN DRAWING) (ราคาปก 160.-)
ผู้แต่ง : สุดสวาสดิ์ ศรีสถาปัตย์
Barcode : 9789740328032
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

นิเวศพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (ราคาปก 300.-)
ผู้แต่ง : จิรากรณ์ คชเสนี
Barcode : 9789740331230
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

ความรู้เบื้องต้นที่ครูสอนภาษาอังกฤษควรรู้เกี่ ยวกับการออกเสียง (ราคาปก 140.-)
ผู้แต่ง : ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
Barcode : 9789740329886
ราคา : 60 บาท
ราคาพิเศษ : 54 บาท

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขนส่งมวลชน (ราคาปก 100 .-)
ผู้แต่ง : พนิต ภู่จินดา
Barcode : 9789740331001
ราคา : 30 บาท
ราคาพิเศษ : 27 บาท

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA 10 (ราคาป ก 260.-)
ผู้แต่ง : ดิเรก ลิ้มมธุรสกุล
Barcode : 9789740328346
ราคา : 60 บาท
ราคาพิเศษ : 54 บาท

เทคนิคการบริหาร สำหรับนักบริหารการศึกษามืออาช ีพ (ฉบับปรับปรุง) (ราคาปก 180.-)
ผู้แต่ง : วีระยุทธ ชาตะกาญจน์
Barcode : 9789740328995
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

ตำราปฏิบัติการโภชนาการเชิงชีวเคมี (ราคาปก 65. -)
ผู้แต่ง : นภา ศิวรังสรรค์ และคณะ
Barcode : 9789740331179
ราคา : 30 บาท
ราคาพิเศษ : 27 บาท

การควบคุมระบบพลศาสตร์ (CONTROL OF DYNAMIC SYS TEMS) (ราคาปก 550.-)
ผู้แต่ง : วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ
Barcode : 9789740330820
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา (ราคาปก 210.-)
ผู้แต่ง : จอมพงศ์ มงคลวนิช
Barcode : 9789740329589
ราคา : 60 บาท
ราคาพิเศษ : 54 บาท

SOLIDWORKS/SOLIDCAM การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในกา รผลิตขั้นพื้นฐาน (ราคาปก 220.-)
ผู้แต่ง : ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ
Barcode : 9789740328575
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

ดนตรีบำบัด (ราคาปก 125.-)
ผู้แต่ง : บุษกร บิณฑสันต์
Barcode : 9789740327301
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

การวิเคราะห์อนุกรมเวลาสำหรับเศรษฐศาสตร์และธุร กิจ (ราคาปก 290.- )(TIME SERIES ANALYSIS FOR
ผู้แต่ง : ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
Barcode : 9789740331438
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

คนเก่ง องค์กรแกร่ง (STRONG CULTURE ORGANIZATI ON) (ราคาปก 85.-)
ผู้แต่ง : ไพนรินทร์ ไพธรรมโชติวัฒน์
Barcode : 9789740331681
ราคา : 30 บาท
ราคาพิเศษ : 27 บาท

รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 2 หนังสือชุดความร รู้เพื่อชุมชน เล่มที่ 104 (ราคาปก 80.-)
ผู้แต่ง : ชูชัย งามวสุลักษณ์
Barcode : 9789740320500
ราคา : 30 บาท
ราคาพิเศษ : 27 บาท

การประเมินโครงการ แนวคิดและแนวปฏิบัติ (ราคาปก ก 150.-)
ผู้แต่ง : เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี 
Barcode : 9789749995341
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

COMMON ORAL LESIONS AND OROFACIAL PAIN GUIDEL LINES FOR ASSESSMENT, DIAGNOSIS AND (ราคาปก 4
ผู้แต่ง : WIPAWEE NITTAYANANTA
Barcode : 9789740331698
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

แนวพัฒนาการอ่านเร็ว-คิดเป็น (ราคาปก 210.-)
ผู้แต่ง : บันลือ พฤกษะวัน และคณะ
Barcode : 9789740330950
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์ (ร าคาปก 400.-)
ผู้แต่ง : วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์ และคณะ
Barcode : 9789740330882
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

การวิจัยงานประชาสัมพันธ์ (PUBLIC RELATIONS RE SEARCH) (ราคาปก 110.-)
ผู้แต่ง : จินตวีร์ เกษมศุข
Barcode : 9789740330691
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

คู่มือปฎิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ราคาป ก 140.-)
ผู้แต่ง : คณาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์ม
Barcode : 9789740331360
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

เริ่มเรียนเขียนโปรแกรม ฉบับวาจาจาวา (1 BK./1 CD-ROM) (ราคาปก 300.-)
ผู้แต่ง : สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล
Barcode : 9789740324386
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

การสอนสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาการคิดของนักเรียน ร ะดับประถมศึกษา (ราคาปก 110.-)
ผู้แต่ง : ประณาท เทียนศรี
Barcode : 9789740331148
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

โปรตีนกาวไหมกับการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ (ร าคาปก 470.-)
ผู้แต่ง : พรอนงค์ อร่ามวิทย์
Barcode : 9789740331605
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

ธรณีวิทยาสำหรับวิศวกร (GEOLOGY FOR ENGINEERS) (ราคาปก 550.-)
ผู้แต่ง : กิจการ พรหมมา
Barcode : 9789740329527
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

เทนนิสขั้นสูง (ADVANCED TENNIS) (ราคาปก 120.- )
ผู้แต่ง : สุธนะ ติงศภัทิย์
Barcode : 9789741334209
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

แฮมสเตอร์แคระ (ราคาปก 320.-)
ผู้แต่ง : ชาตรี คติวรเวช และคณะ
Barcode : 9789740330493
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์เบื้องต้น (ราคาปก 150.-)
ผู้แต่ง : สตรีรัตน์ กำแพงแก้ว โฮดัค
Barcode : 9789740330721
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ภาควงจรกระแสตรง (ราคาปก 220.-)
ผู้แต่ง : ชัญชนา ตั้งวงศ์ศานต์ และคณะ
Barcode : 9789740330912
ราคา : 60 บาท
ราคาพิเศษ : 54 บาท

หลักการระบบสายดินและการประยุกต์ใช้งาน (ราคาปก 280.-)
ผู้แต่ง : พงศ์พันธุ์ ปริยวงศ์
Barcode : 9789740326632
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

โรคข้อเข่าที่พบบ่อยในสุนัข (COMMON CANINE STI FLE JOINT DISEASES) (ราคาปก 590.-)
ผู้แต่ง : กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
Barcode : 9789740331612
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (ราคาปก 220.-)
ผู้แต่ง : อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
Barcode : 9789740328612
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

มนุษย์กับสันติภาพ (ราคาปก 180.-)
ผู้แต่ง : ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล :บรรณาธิการ
Barcode : 9789741324668
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

กันตรึม (1 BK./1 CD-ROM) (ราคาปก 190.-)
ผู้แต่ง : บุษกร บิณฑสันต์ และคณะ
Barcode : 9789740331445
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

INNOVATION SYSTEMS IN SOUTHEAST ASIA (ราคาปก 200.-)
ผู้แต่ง : APIWAT RATANAWARAHA et al.
Barcode : 9789740330653
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

เครื่องกลึงซีเอ็นซี (CNC TURNING MACHINE) (รา คาปก 200.-)
ผู้แต่ง : สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ
Barcode : 9789740330042
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

กว่าจะเป็นหัวหน้าทัวร์ (ราคาปก 180.-)
ผู้แต่ง : สุชาติ ทวีพรปฐมกุล
Barcode : 9789740331476
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

สานสวย (ราคาปก 310.-)
ผู้แต่ง : ทวารัตน์ กิติกุศล
Barcode : 9789740331254
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

การพัฒนาที่ยั่งยืน (ราคาปก 540.-)
ผู้แต่ง : ธนากร สังเขป
Barcode : 9789740329411
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

พลวัตระบบและการจำลองสถานการณ์ (SYSTEM DYNAMIC S AND SIMULATION) (ราคาปก 560.-)
ผู้แต่ง : วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ
Barcode : 9789740331704
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

วิศวกรรมกระบวนการหมัก (ราคาปก 600.-)
ผู้แต่ง : สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล
Barcode : 9789740331070
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

สเตอริโอเคมีสำหรับเคมีอินทรีย์ (ราคาปก 650.-)
ผู้แต่ง : เย็นหทัย แน่นหนา
Barcode : 9789740331636
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

โปรแกรม SCILAB พื้นฐานและการประยุกต์ใช้งาน (ร าคาปก 360.-)
ผู้แต่ง : ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
Barcode : 9789740331643
ราคา : 70 บาท
ราคาพิเศษ : 63 บาท

ชลศาสตร์การไหลในทางน้ำเปิดขั้นสูง (ราคาปก 320 .-)
ผู้แต่ง : เสรี จันทรโยธา และคณะ
Barcode : 9789740331100
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

พจนานุกรมศัพท์ คำอธิบายศัพท์ อังกฤษ-ไทย สำหรั บการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ราคาปก 140.-)
ผู้แต่ง : แสงจันทร์ กันตะบุตร
Barcode : 9789740331261
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

ชลศาสตร์การไหลในทางน้ำเปิดขั้นพื้นฐาน (ราคาปก 350.-)
ผู้แต่ง : เสรี จันทรโยธา และคณะ
Barcode : 9789740331421
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

จิตวิญญาณของผู้นำทางการพยาบาล ฟรอเรนซ์ ไนติงเ กล (ราคาปก 230.-)
ผู้แต่ง : พัชนี สมกำลัง
Barcode : 9789740330561
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

เมื่อยุโรปรุกคืบเข้าสู่พม่า จนถึง...พม่าสูญเอ กราช (ราคาปก 120.-)
ผู้แต่ง : MYINT THANDAR THEIN
Barcode : 9789740330707
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

การทำฟาร์มเพาะและเลี้ยงหอยหวานเชิงการค้าของปร ะเทศไทย (ราคาปก 250.-)
ผู้แต่ง : นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ และคณะ
Barcode : 9789740330523
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

ความเข้าใจในจิตรกรรมไทยประเพณี (ราคาปก 290.-)
ผู้แต่ง : เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
Barcode : 9789740331292
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

การออกแบบสร้างสรรค์เศษวัสดุ (ราคาปก 190.-)
ผู้แต่ง : ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ์
Barcode : 9789740331674
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

กฎหมายว่าด้วยความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม ความรั ับผิดทางแพ่ง การชดเชยเยียวยาและการ (ราคาปก 55
ผู้แต่ง : อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
Barcode : 9789740329008
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

พลังงาน วิวัฒนาการ กระบวนการผลิต การวิเคราะห์ ์และความยั่งยืน (ราคาปก 420.-)
ผู้แต่ง : พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์
Barcode : 9789740331216
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

โรคของเปลือกตา (EYELID) (ราคาปก 270.-)
ผู้แต่ง : ศุภพงศ์ ถิรคุณวิชชะ
Barcode : 9789740331650
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

ความรู้เบื้องต้นด้านมลพิษทางเสียง (ราคาปก 300 .-)
ผู้แต่ง : ศิวพันธุ์ ชูอินทร์
Barcode : 9789740331469
ราคา : 60 บาท
ราคาพิเศษ : 54 บาท

พลวัตความเป็นประชาธิปไตยในเกาหลีใต้จากอำนาจนิ ยมสู่ประชาธิปไตยที่มั่นคง (ราคาปก 280.-)
ผู้แต่ง : วิเชียร อินทะสี
Barcode : 9789740331162
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

พุทธอภิปรัชญา ความจริงเกี่ยวกับจักรวาล โลก มน นุษย์และสังสารวัฏ (ราคาปก 190.-)
ผู้แต่ง : ปรุตม์ บุญศรีตัน
Barcode : 9789740330851
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

เอนไซม์เทคโนโลยี (ENZYME TECHNOLOGY) (ราคาปก 330.-)
ผู้แต่ง : ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล
Barcode : 9789740330936
ราคา : 70 บาท
ราคาพิเศษ : 63 บาท

แผ่นดินไหวที่ควรรู้ (ราคาปก 180.-)
ผู้แต่ง : มิชิโอะ ฮาชิซูเมะ และคณะ
Barcode : 9789740331322
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท


    หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th