หน้าร้าน
 

Promotion หนังสือสำนักพิมพ์จุฬา ปี 2556 ลด 40%

วันที่ 23/3/2560 9:36:18


รายละเอียด

 


คณิตสาระ ม.ต้น และ ม.ปลาย ตรีโกณคณิต (ชุดความ มรู้เพื่อชุมชน เล่มที่ 151)
ผู้แต่ง : ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์
Barcode : 9789740328261
ราคา : 160 บาท
ราคาพิเศษ : 96 บาท

หลักเคมีทั่วไป เล่ม 1
ผู้แต่ง : กฤษณา ชุติมา
Barcode : 9789749993057
ราคา : 220 บาท
ราคาพิเศษ : 132 บาท

นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย
ผู้แต่ง : วัชรพล วิบูลยศริน
Barcode : 9789740330738
ราคา : 240 บาท
ราคาพิเศษ : 144 บาท

สถิติเบื้องต้นแนวคิดและทฤษฎี
ผู้แต่ง : ณหทัย ราตรี
Barcode : 9789740328018
ราคา : 300 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ แนวคิดสู่การปฏิบัติสำหรั ับการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงในทุกระดับ (E-LEAR
ผู้แต่ง : จินตวีร์ คล้ายสังข์
Barcode : 9789740329176
ราคา : 190 บาท
ราคาพิเศษ : 114 บาท

ความปลอดภัยในกระบวนการเคมี (CHEMICAL PROCESS SAFETY)
ผู้แต่ง : ขันทอง สุนทราภา
Barcode : 9789749993460
ราคา : 220 บาท
ราคาพิเศษ : 132 บาท

คำอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม 1 ว่าด้วยหลักทั่วไป (ฉบับปรับปรุง)
ผู้แต่ง : มานิตย์ จุมปา
Barcode : 9789740331452
ราคา : 210 บาท
ราคาพิเศษ : 126 บาท

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HEALTH IMPACT ASS ESSMENT: HIA)
ผู้แต่ง : อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก
Barcode : 9789740329534
ราคา : 190 บาท
ราคาพิเศษ : 114 บาท

นโยบายต่างประเทศของจีนต่อพม่า อดีตและปัจจุบัน (ค.ศ.1949-2010)
ผู้แต่ง : สิทธิพล เครือรัฐติกาล
Barcode : 9789740330752
ราคา : 120 บาท
ราคาพิเศษ : 72 บาท

อ่านสนุก-ปลุกสำนึก เล่ม 4 หนังสือชุดความรู้เพ พื่อชุมชน เล่มที่ 154
ผู้แต่ง : อัจฉรา ชีวพันธ์
Barcode : 9789740328711
ราคา : 80 บาท
ราคาพิเศษ : 48 บาท

12 แนวคิด ฝ่าวิกฤตองค์กร
ผู้แต่ง : เจษฎา นกน้อย
Barcode : 9789740331353
ราคา : 140 บาท
ราคาพิเศษ : 84 บาท

อ่านภาษาเยอรมัน
ผู้แต่ง : พรสรรค์ วัฒนางกูร และคณะ
Barcode : 9789740330622
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 150 บาท

หลักการสัมภาษณ์ในวงการบริหารการสื่อสารมวลชนแล ะการวิจัย (ฉบับปรับปรุง)
ผู้แต่ง : เมตตา วิวัฒนานุกูล (กฤตวิทย์)
Barcode : 9789740331384
ราคา : 180 บาท
ราคาพิเศษ : 108 บาท

คู่มือครูคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ด้วยเกม
ผู้แต่ง : รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์
Barcode : 9789740329497
ราคา : 175 บาท
ราคาพิเศษ : 105 บาท

กลเม็ดลัดงานแบบภูมิทัศน์-สถาปัตย์ (KEYS TO KE EN DRAWING)
ผู้แต่ง : สุดสวาสดิ์ ศรีสถาปัตย์
Barcode : 9789740328032
ราคา : 160 บาท
ราคาพิเศษ : 96 บาท

นิเวศพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ผู้แต่ง : จิรากรณ์ คชเสนี
Barcode : 9789740331230
ราคา : 300 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

ความรู้เบื้องต้นที่ครูสอนภาษาอังกฤษควรรู้เกี่ ยวกับการออกเสียง
ผู้แต่ง : ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
Barcode : 9789740329886
ราคา : 140 บาท
ราคาพิเศษ : 84 บาท

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขนส่งมวลชน
ผู้แต่ง : พนิต ภู่จินดา
Barcode : 9789740331001
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 60 บาท

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA 10
ผู้แต่ง : ดิเรก ลิ้มมธุรสกุล
Barcode : 9789740328346
ราคา : 260 บาท
ราคาพิเศษ : 156 บาท

เทคนิคการบริหาร สำหรับนักบริหารการศึกษามืออาช ีพ (ฉบับปรับปรุง)
ผู้แต่ง : วีระยุทธ ชาตะกาญจน์
Barcode : 9789740328995
ราคา : 180 บาท
ราคาพิเศษ : 108 บาท

ตำราปฏิบัติการโภชนาการเชิงชีวเคมี
ผู้แต่ง : นภา ศิวรังสรรค์ และคณะ
Barcode : 9789740331179
ราคา : 65 บาท
ราคาพิเศษ : 39 บาท

การควบคุมระบบพลศาสตร์ (CONTROL OF DYNAMIC SYS TEMS)
ผู้แต่ง : วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ
Barcode : 9789740330820
ราคา : 550 บาท
ราคาพิเศษ : 330 บาท

การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้แต่ง : จอมพงศ์ มงคลวนิช
Barcode : 9789740329589
ราคา : 210 บาท
ราคาพิเศษ : 126 บาท

SOLIDWORKS/SOLIDCAM การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในกา รผลิตขั้นพื้นฐาน
ผู้แต่ง : ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ
Barcode : 9789740328575
ราคา : 220 บาท
ราคาพิเศษ : 132 บาท

ดนตรีบำบัด
ผู้แต่ง : บุษกร บิณฑสันต์
Barcode : 9789740327301
ราคา : 125 บาท
ราคาพิเศษ : 75 บาท

การวิเคราะห์อนุกรมเวลาสำหรับเศรษฐศาสตร์และธุร กิจ (TIME SERIES ANALYSIS FOR ECONOMICS AND B
ผู้แต่ง : ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
Barcode : 9789740331438
ราคา : 290 บาท
ราคาพิเศษ : 174 บาท

คนเก่ง องค์กรแกร่ง (STRONG CULTURE ORGANIZATI ON)
ผู้แต่ง : ไพนรินทร์ ไพธรรมโชติวัฒน์
Barcode : 9789740331681
ราคา : 85 บาท
ราคาพิเศษ : 51 บาท

รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 2 หนังสือชุดความร รู้เพื่อชุมชน เล่มที่ 104
ผู้แต่ง : ชูชัย งามวสุลักษณ์
Barcode : 9789740320500
ราคา : 80 บาท
ราคาพิเศษ : 48 บาท

การประเมินโครงการ แนวคิดและแนวปฏิบัติ
ผู้แต่ง : เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี 
Barcode : 9789749995341
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

COMMON ORAL LESIONS AND OROFACIAL PAIN GUIDEL LINES FOR ASSESSMENT, DIAGNOSIS AND MANAGEMEN
ผู้แต่ง : WIPAWEE NITTAYANANTA
Barcode : 9789740331698
ราคา : 410 บาท
ราคาพิเศษ : 246 บาท

แนวพัฒนาการอ่านเร็ว-คิดเป็น
ผู้แต่ง : บันลือ พฤกษะวัน และคณะ
Barcode : 9789740330950
ราคา : 210 บาท
ราคาพิเศษ : 126 บาท

การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์
ผู้แต่ง : วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์ และคณะ
Barcode : 9789740330882
ราคา : 400 บาท
ราคาพิเศษ : 240 บาท

การวิจัยงานประชาสัมพันธ์ (PUBLIC RELATIONS RE SEARCH)
ผู้แต่ง : จินตวีร์ เกษมศุข
Barcode : 9789740330691
ราคา : 110 บาท
ราคาพิเศษ : 66 บาท

คู่มือปฎิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง : คณาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์ม
Barcode : 9789740331360
ราคา : 140 บาท
ราคาพิเศษ : 84 บาท

เริ่มเรียนเขียนโปรแกรม ฉบับวาจาจาวา (1 BK./1 CD-ROM)
ผู้แต่ง : สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล
Barcode : 9789740324386
ราคา : 300 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

การสอนสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาการคิดของนักเรียน ร ะดับประถมศึกษา
ผู้แต่ง : ประณาท เทียนศรี
Barcode : 9789740331148
ราคา : 110 บาท
ราคาพิเศษ : 66 บาท

โปรตีนกาวไหมกับการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์
ผู้แต่ง : พรอนงค์ อร่ามวิทย์
Barcode : 9789740331605
ราคา : 470 บาท
ราคาพิเศษ : 282 บาท

ธรณีวิทยาสำหรับวิศวกร (GEOLOGY FOR ENGINEERS)
ผู้แต่ง : กิจการ พรหมมา
Barcode : 9789740329527
ราคา : 550 บาท
ราคาพิเศษ : 330 บาท

เทนนิสขั้นสูง (ADVANCED TENNIS)
ผู้แต่ง : สุธนะ ติงศภัทิย์
Barcode : 9789741334209
ราคา : 120 บาท
ราคาพิเศษ : 72 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะจัดก ารงานนอกสั่งและลาภมิควรได้
ผู้แต่ง : สุษม ศุภนิตย์
Barcode : 9789741319473
ราคา : 130 บาท
ราคาพิเศษ : 78 บาท

แฮมสเตอร์แคระ
ผู้แต่ง : ชาตรี คติวรเวช และคณะ
Barcode : 9789740330493
ราคา : 320 บาท
ราคาพิเศษ : 192 บาท

เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์เบื้องต้น
ผู้แต่ง : สตรีรัตน์ กำแพงแก้ว โฮดัค
Barcode : 9789740330721
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ภาควงจรกระแสตรง
ผู้แต่ง : ชัญชนา ตั้งวงศ์ศานต์ และคณะ
Barcode : 9789740330912
ราคา : 220 บาท
ราคาพิเศษ : 132 บาท

หลักการระบบสายดินและการประยุกต์ใช้งาน
ผู้แต่ง : พงศ์พันธุ์ ปริยวงศ์
Barcode : 9789740326632
ราคา : 280 บาท
ราคาพิเศษ : 168 บาท

โรคข้อเข่าที่พบบ่อยในสุนัข (COMMON CANINE STI FLE JOINT DISEASES)
ผู้แต่ง : กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
Barcode : 9789740331612
ราคา : 590 บาท
ราคาพิเศษ : 354 บาท

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ผู้แต่ง : อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
Barcode : 9789740328612
ราคา : 220 บาท
ราคาพิเศษ : 132 บาท

มนุษย์กับสันติภาพ
ผู้แต่ง : ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล :บรรณาธิการ
Barcode : 9789741324668
ราคา : 180 บาท
ราคาพิเศษ : 108 บาท

กันตรึม (1 BK./1 CD-ROM)
ผู้แต่ง : บุษกร บิณฑสันต์ และคณะ
Barcode : 9789740331445
ราคา : 190 บาท
ราคาพิเศษ : 114 บาท

INNOVATION SYSTEMS IN SOUTHEAST ASIA
ผู้แต่ง : APIWAT RATANAWARAHA et al.
Barcode : 9789740330653
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 120 บาท

เครื่องกลึงซีเอ็นซี (CNC TURNING MACHINE)
ผู้แต่ง : สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ
Barcode : 9789740330042
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 120 บาท

กว่าจะเป็นหัวหน้าทัวร์
ผู้แต่ง : สุชาติ ทวีพรปฐมกุล
Barcode : 9789740331476
ราคา : 180 บาท
ราคาพิเศษ : 108 บาท

สานสวย
ผู้แต่ง : ทวารัตน์ กิติกุศล
Barcode : 9789740331254
ราคา : 310 บาท
ราคาพิเศษ : 186 บาท

การบริหารสำนักงาน (OFFICE MANAGEMENT)
ผู้แต่ง : สุรัสวดี ราชกุลชัย
Barcode : 9789741325832
ราคา : 280 บาท
ราคาพิเศษ : 168 บาท

การพัฒนาที่ยั่งยืน
ผู้แต่ง : ธนากร สังเขป
Barcode : 9789740329411
ราคา : 540 บาท
ราคาพิเศษ : 324 บาท

พลวัตระบบและการจำลองสถานการณ์ (SYSTEM DYNAMIC S AND SIMULATION)
ผู้แต่ง : วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ
Barcode : 9789740331704
ราคา : 560 บาท
ราคาพิเศษ : 336 บาท

ฟังก์ชันเชิงซ้อนและการประยุกต์สำหรับนักคณิตศา สตร์ นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกร
ผู้แต่ง : ธนิต มาลากร
Barcode : 9789740331544
ราคา : 420 บาท
ราคาพิเศษ : 252 บาท

วิศวกรรมกระบวนการหมัก
ผู้แต่ง : สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล
Barcode : 9789740331070
ราคา : 600 บาท
ราคาพิเศษ : 360 บาท

สเตอริโอเคมีสำหรับเคมีอินทรีย์
ผู้แต่ง : เย็นหทัย แน่นหนา
Barcode : 9789740331636
ราคา : 650 บาท
ราคาพิเศษ : 390 บาท

โปรแกรม SCILAB พื้นฐานและการประยุกต์ใช้งาน
ผู้แต่ง : ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
Barcode : 9789740331643
ราคา : 360 บาท
ราคาพิเศษ : 216 บาท

ชลศาสตร์การไหลในทางน้ำเปิดขั้นสูง
ผู้แต่ง : เสรี จันทรโยธา และคณะ
Barcode : 9789740331100
ราคา : 320 บาท
ราคาพิเศษ : 192 บาท

พจนานุกรมศัพท์ คำอธิบายศัพท์ อังกฤษ-ไทย สำหรั บการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง : แสงจันทร์ กันตะบุตร
Barcode : 9789740331261
ราคา : 140 บาท
ราคาพิเศษ : 84 บาท

ชลศาสตร์การไหลในทางน้ำเปิดขั้นพื้นฐาน
ผู้แต่ง : เสรี จันทรโยธา และคณะ
Barcode : 9789740331421
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 210 บาท

จิตวิญญาณของผู้นำทางการพยาบาล ฟรอเรนซ์ ไนติงเ กล
ผู้แต่ง : พัชนี สมกำลัง
Barcode : 9789740330561
ราคา : 230 บาท
ราคาพิเศษ : 138 บาท

เมื่อยุโรปรุกคืบเข้าสู่พม่า จนถึง...พม่าสูญเอ กราช
ผู้แต่ง : MYINT THANDAR THEIN
Barcode : 9789740330707
ราคา : 120 บาท
ราคาพิเศษ : 72 บาท

การทำฟาร์มเพาะและเลี้ยงหอยหวานเชิงการค้าของปร ะเทศไทย
ผู้แต่ง : นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ และคณะ
Barcode : 9789740330523
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 150 บาท

ความเข้าใจในจิตรกรรมไทยประเพณี
ผู้แต่ง : เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
Barcode : 9789740331292
ราคา : 290 บาท
ราคาพิเศษ : 174 บาท

การออกแบบสร้างสรรค์เศษวัสดุ
ผู้แต่ง : ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ์
Barcode : 9789740331674
ราคา : 190 บาท
ราคาพิเศษ : 114 บาท

กฎหมายว่าด้วยความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม ความรั ับผิดทางแพ่ง การชดเชยเยียวยาและการระงับข้อพิพ
ผู้แต่ง : อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
Barcode : 9789740329008
ราคา : 550 บาท
ราคาพิเศษ : 330 บาท

พลังงาน วิวัฒนาการ กระบวนการผลิต การวิเคราะห์ ์และความยั่งยืน
ผู้แต่ง : พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์
Barcode : 9789740331216
ราคา : 420 บาท
ราคาพิเศษ : 252 บาท

โรคของเปลือกตา (EYELID)
ผู้แต่ง : ศุภพงศ์ ถิรคุณวิชชะ
Barcode : 9789740331650
ราคา : 270 บาท
ราคาพิเศษ : 162 บาท

ความรู้เบื้องต้นด้านมลพิษทางเสียง
ผู้แต่ง : ศิวพันธุ์ ชูอินทร์
Barcode : 9789740331469
ราคา : 300 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

พลวัตความเป็นประชาธิปไตยในเกาหลีใต้จากอำนาจนิ ยมสู่ประชาธิปไตยที่มั่นคง
ผู้แต่ง : วิเชียร อินทะสี
Barcode : 9789740331162
ราคา : 280 บาท
ราคาพิเศษ : 168 บาท

พุทธอภิปรัชญา ความจริงเกี่ยวกับจักรวาล โลก มน นุษย์และสังสารวัฏ
ผู้แต่ง : ปรุตม์ บุญศรีตัน
Barcode : 9789740330851
ราคา : 190 บาท
ราคาพิเศษ : 114 บาท

เอนไซม์เทคโนโลยี (ENZYME TECHNOLOGY)
ผู้แต่ง : ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล
Barcode : 9789740330936
ราคา : 330 บาท
ราคาพิเศษ : 198 บาท

แผ่นดินไหวที่ควรรู้
ผู้แต่ง : มิชิโอะ ฮาชิซูเมะ และคณะ
Barcode : 9789740331322
ราคา : 180 บาท
ราคาพิเศษ : 108 บาท


    หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | เผยแพร่ผลงานกับเรา | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th