หน้าร้าน
 

Promotion หนังสือสำนักพิมพ์จุฬา ปี 2555 ลด 50%

วันที่ 22/3/2560 14:57:52


รายละเอียด

 


ฟิสิกส์ ม.5 ของไหล ความร้อน แสง เสียง
ผู้แต่ง : ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์
Barcode : 9789740328186
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 125 บาท

พจนานุกรมศัพท์การวิจัยและสถิติ (DICTIONARY OF RESEARCH AND STATISTICS)
ผู้แต่ง : ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ 
Barcode : 9789740320180
ราคา : 195 บาท
ราคาพิเศษ : 98 บาท

ร้อยเรียงผ้าถัก (KNITTING JOURNEYS)
ผู้แต่ง : อุไรวรรณ ภารดี (ปิติมณียากุล)
Barcode : 9789740329329
ราคา : 340 บาท
ราคาพิเศษ : 170 บาท

แบบเรียนภาษาไทยสำหรับคนญี่ปุ่นระดับกลาง-สูง ต ามวิธีล่ามแปลเงา (SHADOWING) (1 BK./1 CD-ROM)
ผู้แต่ง : มิโดริโกะ อูเอะฮาระ
Barcode : 9789740330158
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 50 บาท

ชีววิทยาของผึ้ง
ผู้แต่ง : สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ :บรรณาธิการ และคณะ
Barcode : 9789740329428
ราคา : 300 บาท
ราคาพิเศษ : 150 บาท

จิตวิทยาเพื่อการฝึกอบรมผู้ใหญ่
ผู้แต่ง : สุวัฒน์ วัฒนวงศ์
Barcode : 9789741329403
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 100 บาท

ตำราพยาธิวิทยา การตรวจสารเคมีในเลือดและสิ่งส่ ่งตรวจ
ผู้แต่ง : วีรวรรณ เล็กสกุลไชย
Barcode : 9789740329213
ราคา : 400 บาท
ราคาพิเศษ : 200 บาท

ผู้นำกับการจัดการการเปลี่ยนแปลง (LEADERSHIP A ND CHANGE MANAGEMENT) ฉบับปรับปรุงใหม่่
ผู้แต่ง : พิชาภพ พันธุ์แพ
Barcode : 9789740328452
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 100 บาท

บริหารนอกตำรา
ผู้แต่ง : ทวีป อภิสิทธิ์
Barcode : 9789740330486
ราคา : 80 บาท
ราคาพิเศษ : 40 บาท

เรียนรู้เทนนิสด้วยตนเอง
ผู้แต่ง : กรรชิต บุญสุวรรณ
Barcode : 9789740329558
ราคา : 80 บาท
ราคาพิเศษ : 40 บาท

เคมีทั่วไป เล่ม 1 (รางวัลตามโครงการส่งเสริมกา รแต่งและแปลตำราของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ผู้แต่ง : ประภาณี เกษมศรี ณ อยุธยา และคณะ
Barcode : 9789749940112
ราคา : 180 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

การประเมินโครงการ (PROGRAM EVALUATION)
ผู้แต่ง : เชาว์ อินใย
Barcode : 9789740326786
ราคา : 370 บาท
ราคาพิเศษ : 185 บาท

ฟิสิกส์ ม.4 ฟิสิกส์ทั่วไปและกลศาสตร์
ผู้แต่ง : ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์
Barcode : 9789740327240
ราคา : 180 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

EXPANDING READING SKILLS LEVEL 5
ผู้แต่ง : มาลินี จันทวิมล
Barcode : 9789740325536
ราคา : 160 บาท
ราคาพิเศษ : 80 บาท

คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 25 50) เล่ม 2
ผู้แต่ง : มานิตย์ จุมปา
Barcode : 9789740329343
ราคา : 400 บาท
ราคาพิเศษ : 200 บาท

53 ปี กับการบิน
ผู้แต่ง : สฤษฎิ์พร ภิบาลกุล
Barcode : 9789740329398
ราคา : 360 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

ธรณีวิศวกรรมขั้นพื้นฐาน
ผู้แต่ง : สง่า ตั้งชวาล 
Barcode : 9789740330431
ราคา : 390 บาท
ราคาพิเศษ : 195 บาท

สุขวิทยาจิต (MENTAL HYGIENE)
ผู้แต่ง : วิไลลักษณ์ พงษ์โสภา
Barcode : 9789740329855
ราคา : 330 บาท
ราคาพิเศษ : 165 บาท

AN ATLAS OF MAMMALIAN CHROMOSOMES IN THAILAND VOLUME 1
ผู้แต่ง : ALONGKOAD TANOMTONG et al.
Barcode : 9789740329152
ราคา : 580 บาท
ราคาพิเศษ : 290 บาท

มหัศจรรย์มนุษย์กับดวงดาว
ผู้แต่ง : นิพนธ์ ทรายเพชร
Barcode : 9789740330301
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 100 บาท

เรียนวิทยาศาสตร์ผ่านการเล่นสนุกกับฟองสบู่
ผู้แต่ง : ฤทัย จงสฤษดิ์
Barcode : 9789740330110
ราคา : 90 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

เทคนิคและกลยุทธ์การประเมินผลงานและการบริหารค่ าตอบแทนสมัยใหม่ (NEW TOOLS AND STRATEGICS FOR
ผู้แต่ง : พยัต วุฒิรงค์
Barcode : 9789740330288
ราคา : 180 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

อาหารเพื่อสุขภาพ สารอาหารเชิงพันธภาพและกลไกกา ารทำงาน
ผู้แต่ง : อัญชลี ศรีจำเริญ
Barcode : 9789740330356
ราคา : 160 บาท
ราคาพิเศษ : 80 บาท

ผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ ผู้ดูแลที่เป็นทางการและ ะแนวทางในการประกันคุณภาพในประเทศไทย
ผู้แต่ง : ศิริพันธุ์ สาสัตย์ :บรรณาธิการ
Barcode : 9789740330202
ราคา : 190 บาท
ราคาพิเศษ : 95 บาท

เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผู้แต่ง : ภัทรสินี ภัทรโกศล
Barcode : 9789740330066
ราคา : 390 บาท
ราคาพิเศษ : 195 บาท

รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 3 หนังสือชุดความร รู้เพื่อชุมชน เล่มที่ 105
ผู้แต่ง : ชูชัย งามวสุลักษณ์
Barcode : 9789740330516
ราคา : 120 บาท
ราคาพิเศษ : 60 บาท

DESKTOP PUBLISHING สู่ E-BOOK เพื่อส่งเสริมกา รใฝ่รู้ของผู้เรียนยุคดิจิทัล :หนังสือชุด การบ
ผู้แต่ง : จินตวีร์ คล้ายสังข์
Barcode : 9789740330264
ราคา : 190 บาท
ราคาพิเศษ : 95 บาท

จุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านพื้นฐานสำห รับโลหะวิทยาและวัสดุศาสตร์
ผู้แต่ง : ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
Barcode : 9789740330196
ราคา : 700 บาท
ราคาพิเศษ : 350 บาท

นโยบายการเงิน ทฤษฎีและหลักปฏิบัติ
ผู้แต่ง : ธรรมรักษ์ หมื่นจักร์
Barcode : 9789740329848
ราคา : 220 บาท
ราคาพิเศษ : 110 บาท

การประกันภัยทางทะเลในส่วนที่ว่าด้วยข้อกำหนดอิ นช์มารี
ผู้แต่ง : กวีพล สว่างแผ้ว
Barcode : 9789740329459
ราคา : 230 บาท
ราคาพิเศษ : 115 บาท

เพศศึกษา
ผู้แต่ง : สุมาลี สวยสอาด
Barcode : 9789740329350
ราคา : 340 บาท
ราคาพิเศษ : 170 บาท

คณิตสาระ ม.ปลาย ฟังก์ชัน ฟังก์ชันพหุนาม ฟังก์ ์ชันเลขชี้กำลัง ฟังก์ชันลอการิทึม
ผู้แต่ง : ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์
Barcode : 9789740329183
ราคา : 130 บาท
ราคาพิเศษ : 65 บาท

เธอร์โมไดนามิกส์สำหรับวิศวกรรมเคมี
ผู้แต่ง : สาธก ไชยกุลชื่นสกุล
Barcode : 9789740329480
ราคา : 450 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยแมทแลบ (CALCU LUS AND DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH MATLAB)
ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ
Barcode : 9789740330004
ราคา : 300 บาท
ราคาพิเศษ : 150 บาท

ระเบียบวิธีฟังก์ชันความสูงสำหรับการไหลที่มีผิ วอิสระระดับพื้นฐาน
ผู้แต่ง : บุญชัย เลิศนุวัฒน์
Barcode : 9789740329688
ราคา : 280 บาท
ราคาพิเศษ : 140 บาท

ประวัติศาสตร์นิพนธ์โลกตะวันตก
ผู้แต่ง : วนิดา ทัทเทิล
Barcode : 9789740329756
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 175 บาท

กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในส ัตว์เลี้ยง
ผู้แต่ง : ชุมพล ต่อบุญ
Barcode : 9789740329954
ราคา : 260 บาท
ราคาพิเศษ : 130 บาท

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง)
ผู้แต่ง : จิรากรณ์ คชเสนี
Barcode : 9789740329794
ราคา : 330 บาท
ราคาพิเศษ : 165 บาท

ธาตุกลุ่มเอฟ แลนทาไนด์และแอกทิไนด์
ผู้แต่ง : สัมพันธ์ วงศ์นาวา
Barcode : 9789740329206
ราคา : 280 บาท
ราคาพิเศษ : 140 บาท

คัมบุน ภาษาญี่ปุ่นสไตล์จีน ภาษาจีนสไตล์ญี่ปุ่ ุน
ผู้แต่ง : สิริมนพร (เสาวลักษณ์ สุริยะวงศ์ไพศาล
Barcode : 9789740329824
ราคา : 320 บาท
ราคาพิเศษ : 160 บาท

เซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มและการวิเคราะห์เชิงเคม ีไฟฟ้า
ผู้แต่ง : มะลิ หุ่นสม
Barcode : 9789740330189
ราคา : 380 บาท
ราคาพิเศษ : 190 บาท

การวิจัยและประเมินผลการศึกษาผู้ใหญ่ (RESEARCH AND EVALUATION IN ADULT EDUCATION)
ผู้แต่ง : สุวัฒน์ วัฒนวงศ์
Barcode : 9789749993729
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 125 บาท

รำเดี่ยวแบบมาตรฐานตัวนาง
ผู้แต่ง : ผุสดี หลิมสกุล
Barcode : 9789741334247
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 175 บาท

งานสร้างสรรค์จิตรกรรม ภาพคนเหมือนบุคลากร
ผู้แต่ง : มัย ตะติยะ
Barcode : 9789740329732
ราคา : 500 บาท
ราคาพิเศษ : 250 บาท

การออกแบบห้องครัว
ผู้แต่ง : กชพงศ์ เลขะกุล
Barcode : 9789740330387
ราคา : 130 บาท
ราคาพิเศษ : 65 บาท

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล ( ROTTERDAM RULES)
ผู้แต่ง : กวีพล สว่างแผ้ว
Barcode : 9789740330462
ราคา : 490 บาท
ราคาพิเศษ : 245 บาท

คุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตทางสังคม
ผู้แต่ง : เสริมศิริ นิลดำ
Barcode : 9789740330332
ราคา : 180 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

การจัดจำแนกแบคทีเรียแกรมบวก รูปร่างกลม วงศ์ไม มโครคอคเคซีอีและสเตรปโตคอคเคซีอี
ผู้แต่ง : สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
Barcode : 9789740329541
ราคา : 180 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

พฤติกรรมและการสื่อสารในองค์การ
ผู้แต่ง : อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี
Barcode : 9789740329947
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 75 บาท

มวยไทยรัตนโกสินทร์ ศาสตร์และศิลปะแห่งการต่อสู ู้ (ฉบับสมบูรณ์)
ผู้แต่ง : ชนาเทพ วะสวานนท์
Barcode : 9789740329701
ราคา : 395 บาท
ราคาพิเศษ : 198 บาท

สารให้ความหวานพลังงานต่ำ การผลิตทางชีวภาพ คุณ ณสมบัติและการใช้ประโยชน์
ผู้แต่ง : สุขใจ ชูจันทร์
Barcode : 9789740329404
ราคา : 320 บาท
ราคาพิเศษ : 160 บาท

การหาขนาดการผลิตที่เหมาะสม
ผู้แต่ง : ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
Barcode : 9789740330073
ราคา : 310 บาท
ราคาพิเศษ : 155 บาท

วารสารสิลปิน เล่ม 2 (เล่ม 4-6)
ผู้แต่ง : ชลอ รังควร และคณะ
Barcode : 9789740330134
ราคา : 850 บาท
ราคาพิเศษ : 425 บาท

อเมริกันวิถี ในวลีอเมริกัน (AMERICAN WAY IN A MERICAN WORDS)
ผู้แต่ง : จำนงค์ วัฒนเกส
Barcode : 9789740329077
ราคา : 190 บาท
ราคาพิเศษ : 95 บาท

เทคนิคการจัดตารางการดำเนินงาน
ผู้แต่ง : ปารเมศ ชุติมา
Barcode : 9789740329992
ราคา : 420 บาท
ราคาพิเศษ : 210 บาท

วารสารสิลปิน เล่ม 1 (เล่ม 1-3)
ผู้แต่ง : ชลอ รังควร และคณะ
Barcode : 9789740330127
ราคา : 850 บาท
ราคาพิเศษ : 425 บาท

สรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยาระบบกล้ามเนื้อและกระด ูก
ผู้แต่ง : ภนารี บุษราคัมตระกูล
Barcode : 9789740327493
ราคา : 220 บาท
ราคาพิเศษ : 110 บาท

พระปรีชาของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการประดิษฐ์อั กษร
ผู้แต่ง : จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ
Barcode : 9789740330097
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 125 บาท

การจำลอง (SIMULATION)
ผู้แต่ง : เสกสรร เกียรติสุไพบูลย์
Barcode : 9789740329749
ราคา : 220 บาท
ราคาพิเศษ : 110 บาท

วิกฤตทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นไทย
ผู้แต่ง : นพมาศ อุ้งพระ
Barcode : 9789740329473
ราคา : 120 บาท
ราคาพิเศษ : 60 บาท

อุทกธรณีวิทยา (HYDROGEOLOGY)
ผู้แต่ง : กิจการ พรหมมา
Barcode : 9789740329763
ราคา : 500 บาท
ราคาพิเศษ : 250 บาท

คณิตศาสตร์สำหรับนักเคมี
ผู้แต่ง : วิวัฒน์ วชิรวงศ์กวิน
Barcode : 9789740330363
ราคา : 380 บาท
ราคาพิเศษ : 190 บาท

ข้า ค่า ฆ่า อัตลักษณ์ คุณค่า ความรุนแรง
ผู้แต่ง : สุวรรณา สถาอานันท์ :บรรณาธิการ และคณะ
Barcode : 9789740330295
ราคา : 400 บาท
ราคาพิเศษ : 200 บาท

แหล่งพลังงานจิ๋ว วัสดุไพอิโซอิเล็กทริกและไพโร รอิเล็กทริก
ผู้แต่ง : นันทกาญจน์ มุรศิต
Barcode : 9789740329367
ราคา : 170 บาท
ราคาพิเศษ : 85 บาท

เรียนรู้ 100 บทกวีญี่ปุ่นโบราณ
ผู้แต่ง : อรรถยา สุวรรณระดา
Barcode : 9789740330257
ราคา : 330 บาท
ราคาพิเศษ : 165 บาท

หลักพื้นฐานของกรรมวิธีทางความร้อนของเหล็กกล้า (FUNDAMENTALS OF HEAT TREATMENT OF STEELS)
ผู้แต่ง : ไพลิน ฤกษ์จิรสวัสดิ์
Barcode : 9789740329879
ราคา : 230 บาท
ราคาพิเศษ : 115 บาท

ความรับผิดของกรรมการบริษัทและรัฐวิสาหกิจ
ผู้แต่ง : ปรีชา ส่งสัมพันธ์
Barcode : 9789740329282
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 75 บาท

ภูมิแพ้และหอบหืด
ผู้แต่ง : นิคม วรรณราชู
Barcode : 9789740329268
ราคา : 170 บาท
ราคาพิเศษ : 85 บาท

เครือข่ายโมบายล์แบ็กฮอลล์ 3G/4G
ผู้แต่ง : พงศ์พันธุ์ ปริยวงศ์
Barcode : 9789740330226
ราคา : 400 บาท
ราคาพิเศษ : 200 บาท


    หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | เผยแพร่ผลงานกับเรา | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th