หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

การวัดปริมาณรังสีเอกซ์จากการตรวจวินิจฉัย และแนวทางการใช้รังสีอย่างเหมาะสม
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง
ราคาปก : 215.00 บาท

ราคา E-book : 215.00
โรคของเยื่อบุตา (Diseases of Conjunctiva)
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์
ราคาปก : 210.00 บาท

ราคา E-book : 210.00
สังคมวิทยาสาธารณสุข (Sociology of Public Health)
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัช กนกเทศ
ราคาปก : 315.00 บาท

ราคา E-book : 315.00
พัฒนาการผิดปกติที่พบบ่อยในเด็กแรกเกิด -5 ปี
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรนันท์ วีรกุล
ราคาปก : 130.00 บาท

ราคา E-book : 130.00
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา เจียมศรีพงษ์
ราคาปก : 285.00 บาท

ราคา E-book : 285.00
อาการทางอายุรศาสตร์ (Medical Symptomatology) (ฉบับปรับปรุง)
ผู้แต่ง : บรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดร.สุธาทิพย์
ราคาปก : 445.00 บาท

ราคา E-book : 445.00
การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียก่อโรคที่พบบ่อย
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์
ราคาปก : 295.00 บาท

ราคา E-book : 295.00
ชีวเภสัชภัณฑ์ การออกแบบและพัฒนา (Bio pharmaceuticals Design & Development)
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.พัฒนา ศรีพลากิจ
ราคาปก : 240.00 บาท

ราคา E-book : 240.00
ยล เยี่ยม เยือน เหย้า แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
ราคาปก : 240.00 บาท

ราคา E-book : 240.00
นาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL NANOTECHNOLOGY)
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
ราคาปก : 340.00 บาท

ราคา E-book : 340.00
การเขียนเพื่อธุรกิจและประชาสัมพันธ์
ผู้แต่ง : สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ
ราคาปก : 165.00 บาท

ราคา E-book : 165.00
----ไม่มีรายการหนังสือค่ะ----
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาการทางอายุรศาสตร์ (Medical Symptomatology) (ฉบับปรับปรุง)
ผู้แต่ง : บรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ และคณะ
ราคาปก : 590.00 บาท

ราคา E-book : 445.00
ชีวเภสัชภัณฑ์ การออกแบบและพัฒนา (Bio pharmaceuticals Design & Development)
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.พัฒนา ศรีพลากิจ
ราคาปก : 320.00 บาท

ราคา E-book : 240.00
พัฒนาการผิดปกติที่พบบ่อยในเด็กแรกเกิด -5 ปี
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรนันท์ วีรกุล
ราคาปก : 170.00 บาท

ราคา E-book : 130.00
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา เจียมศรีพงษ์
ราคาปก : 380.00 บาท

ราคา E-book : 285.00
นาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL NANOTECHNOLOGY)
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
ราคาปก : 450.00 บาท

ราคา E-book : 340.00
ยล เยี่ยม เยือน เหย้า แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
ราคาปก : 320.00 บาท

ราคา E-book : 240.00

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | เผยแพร่ผลงานกับเรา | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th