หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.)

เธ‚เธธเธ”เธซเธ™เธฑเธ‡เธชเธทเธญ เน‚เธ„เธฃเธ‡เธเธฒเธฃเธ•เธณเธฃเธฒเธงเธดเธ—เธขเธฒเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเนเธฅเธฐเธ„เธ“เธดเธ•เธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเธกเธนเธฅเธ™เธดเธ˜เธด เธชเธญเธงเธ™.
ผู้แต่ง : มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.)
ราคาปก : 4,948.00 บาท

ราคา E-book : 4,948.00
ชีววิทยา 1
ผู้แต่ง : อักษร ศรีเปล่ง
ราคาปก : 312.00 บาท

ราคา E-book : 312.00
ชีววิทยา 3
ผู้แต่ง : ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ
ราคาปก : 136.00 บาท

ราคา E-book : 136.00
ชีววิทยา 2
ผู้แต่ง : พูนพิภพ เกษมทรัพย์
ราคาปก : 319.00 บาท

ราคา E-book : 319.00
ชีววิทยา สัตววิทยา 2
ผู้แต่ง : สีมา ชัยสวัสดิ์
ราคาปก : 192.00 บาท

ราคา E-book : 192.00
ชีววิทยา สัตววิทยา 1
ผู้แต่ง : กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ
ราคาปก : 216.00 บาท

ราคา E-book : 216.00
เคมี 4
ผู้แต่ง : พินิติ รตะนานุกูล
ราคาปก : 389.00 บาท

ราคา E-book : 389.00
คอมบินาทอริก
ผู้แต่ง : ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์
ราคาปก : 192.00 บาท

ราคา E-book : 192.00
อสมการและสมการเชิงฟังก์ชัน
ผู้แต่ง : ภัททิรา เรืองสินทรัพย์
ราคาปก : 280.00 บาท

ราคา E-book : 280.00
คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับคอมพิวเตอร์
ผู้แต่ง : นงนุช สุขวารี
ราคาปก : 192.00 บาท

ราคา E-book : 192.00
เรขาคณิต
ผู้แต่ง : ยุพิน พิพิธกุล
ราคาปก : 248.00 บาท

ราคา E-book : 248.00
พีชคณิต
ผู้แต่ง : ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ
ราคาปก : 184.00 บาท

ราคา E-book : 184.00
ทฤษฎีจำนวน
ผู้แต่ง : ณรงค์ ปั้นนิ่ม
ราคาปก : 192.00 บาท

ราคา E-book : 192.00
เคมี 2
ผู้แต่ง : พินิติ รตะนานุกูล
ราคาปก : 208.00 บาท

ราคา E-book : 208.00
เคมี 3
ผู้แต่ง : พินิติ รตะนานุกูล
ราคาปก : 304.00 บาท

ราคา E-book : 304.00
เคมี
ผู้แต่ง : พินิติ รตะนานุกูล
ราคาปก : 208.00 บาท

ราคา E-book : 208.00
ฟิสิกส์ (กลศาสตร์)
ผู้แต่ง : วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์
ราคาปก : 304.00 บาท

ราคา E-book : 304.00
อุณหพลศาสตร์
ผู้แต่ง : อนันตสิน เตชะกำพุช
ราคาปก : 208.00 บาท

ราคา E-book : 208.00
ฟิสิกส์ (แม่เหล็กไฟฟ้า)
ผู้แต่ง : วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์
ราคาปก : 312.00 บาท

ราคา E-book : 312.00
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
ผู้แต่ง : อุมาพร ศิรธรานนท์
ราคาปก : 120.00 บาท

ราคา E-book : 120.00
คอมพิวเตอร์
ผู้แต่ง : อุมาพร ศิรธรานนท์
ราคาปก : 200.00 บาท

ราคา E-book : 200.00
ชีววิทยา สัตววิทยา 3
ผู้แต่ง : อุษณีย์ ยศยิ่งยวด
ราคาปก : 232.00 บาท

ราคา E-book : 232.00
----ไม่มีรายการหนังสือค่ะ----
มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.)

คอมบินาทอริก
ผู้แต่ง : ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์
ราคาปก : 240.00 บาท

ราคา E-book : 192.00
พีชคณิต
ผู้แต่ง : ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ
ราคาปก : 230.00 บาท

ราคา E-book : 184.00
คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับคอมพิวเตอร์
ผู้แต่ง : นงนุช สุขวารี
ราคาปก : 240.00 บาท

ราคา E-book : 192.00
เคมี
ผู้แต่ง : พินิติ รตะนานุกูล
ราคาปก : 260.00 บาท

ราคา E-book : 208.00
ฟิสิกส์ (กลศาสตร์)
ผู้แต่ง : วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์
ราคาปก : 380.00 บาท

ราคา E-book : 304.00
ทฤษฎีจำนวน
ผู้แต่ง : ณรงค์ ปั้นนิ่ม
ราคาปก : 240.00 บาท

ราคา E-book : 192.00
ฟิสิกส์ (แม่เหล็กไฟฟ้า)
ผู้แต่ง : วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์
ราคาปก : 390.00 บาท

ราคา E-book : 312.00
เคมี 2
ผู้แต่ง : พินิติ รตะนานุกูล
ราคาปก : 260.00 บาท

ราคา E-book : 208.00
เรขาคณิต
ผู้แต่ง : ยุพิน พิพิธกุล
ราคาปก : 310.00 บาท

ราคา E-book : 248.00
เคมี 3
ผู้แต่ง : พินิติ รตะนานุกูล
ราคาปก : 380.00 บาท

ราคา E-book : 304.00
ชีววิทยา 2
ผู้แต่ง : พูนพิภพ เกษมทรัพย์
ราคาปก : 399.00 บาท

ราคา E-book : 319.00
ชีววิทยา สัตววิทยา 1
ผู้แต่ง : กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ
ราคาปก : 270.00 บาท

ราคา E-book : 216.00
ชีววิทยา 3
ผู้แต่ง : ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ
ราคาปก : 170.00 บาท

ราคา E-book : 136.00
ชีววิทยา สัตววิทยา 3
ผู้แต่ง : อุษณีย์ ยศยิ่งยวด
ราคาปก : 290.00 บาท

ราคา E-book : 232.00
อุณหพลศาสตร์
ผู้แต่ง : อนันตสิน เตชะกำพุช
ราคาปก : 260.00 บาท

ราคา E-book : 208.00
อสมการและสมการเชิงฟังก์ชัน
ผู้แต่ง : ภัททิรา เรืองสินทรัพย์
ราคาปก : 350.00 บาท

ราคา E-book : 280.00
เคมี 4
ผู้แต่ง : พินิติ รตะนานุกูล
ราคาปก : 486.00 บาท

ราคา E-book : 389.00
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
ผู้แต่ง : อุมาพร ศิรธรานนท์
ราคาปก : 150.00 บาท

ราคา E-book : 120.00
คอมพิวเตอร์
ผู้แต่ง : อุมาพร ศิรธรานนท์
ราคาปก : 250.00 บาท

ราคา E-book : 200.00
เธ‚เธธเธ”เธซเธ™เธฑเธ‡เธชเธทเธญ เน‚เธ„เธฃเธ‡เธเธฒเธฃเธ•เธณเธฃเธฒเธงเธดเธ—เธขเธฒเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเนเธฅเธฐเธ„เธ“เธดเธ•เธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเธกเธนเธฅเธ™เธดเธ˜เธด เธชเธญเธงเธ™.
ผู้แต่ง : มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.)
ราคาปก : 5,824.00 บาท

ราคา E-book : 4,948.00

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th